);

Single Blog Title

This is a single blog caption

UYUŞMAZLIK İNCELEMESİNDE İZLENECEK SIRA 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 25 ] 2247 S. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAK… [ Madde 1 ] 2247 S. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAK… [ Madde 27 ]

Hukuk Bölümü 2006/215 E., 2006/191 K.

 

  • UYUŞMAZLIK İNCELEMESİNDE İZLENECEK SIRA
  • 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 25 ]
  • 2247 S. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAK… [ Madde 1 ]
  • 2247 S. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAK… [ Madde 27 ]

 

“İçtihat Metni”

O L A Y: Davacı vekili dava dilekçesinde, taraflar arasında davalının kusurlu hareketlerinden kaynaklanan şiddetli geçimsizlik nedeni ile tarafların boşanmalarına, evlilik birliğinin devamı sırasında ortak edinilen malların tespiti ile bu malların % 40’ının davacı müvekkili adına tesciline ve boşanmaya sebebiyet veren kusurlu taraf olan davalı aleyhine 10.000.000.000.-TL manevi tazminata hükmedilmesini talep etmiştir.

Davacı vekilinin harçlandırılmış olan tescil ile ilgili taleplerine ilişkin ve katkı payına ilişkin davasının ayrı bir esas üzerinden yürütülmesi gerektiği belirlenmekle, tescil talebinin ve katkı payına ilişkin davasının boşanma davasından tefrikine karar verilmesi sonucu, bu dava Bakırköy 1. Aile Mahkemesi’nin E:2004/1028 sayılı dosyasında görülmeye başlanmıştır.

BAKIRKÖY 1.AİLE MAHKEMESİ; 18.3.2005 gün ve E:2004/1028, K:2005/203 sayı ile, evlilik birliğinin devamı sırasında ortak edinilen malların tespiti ile bu malların %40’ının davacı adına tesciline ilişkin davada Mahkemelerinin görevli olmadığı, asliye hukuk mahkemelerinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek, esas dosyanın fotokopisi çektirildiğinde ve talep halinde görevli Bakırköy Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesine karar vermiş; bu karar, temyiz edilmeyerek kesinleşmiştir.

BAKIRKÖY 6.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ; 29.11.2005 gün ve E:2005/168, K:2005/349 sayı ile, davacı İsmet Özaltın vekilince, tarafların boşanmaları istemiyle Bakırköy 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin E:2003/127 sayılı dosyasında dava açıldığı, yapılan açık yargılama sonunda Mahkemece, 8.9.2003 günü, dosyanın yetkili ve görevli Bakırköy Aile Mahkemesi’ne devredildiği, Bakırköy 1. Aile Mahkemesi’nce 20.12.2004 günü, dosyanın tefrik edildiği, katkı payına ilişkin yargılamaya E:2004/1028 sayılı dosyada devam edildiği, 18.3.2005 günü de görevsizlik kararı verilerek, dosyanın Mahkemelerine gönderildiği, davanın, evlilik birliğinin devamı sırasında ortak edinilen malların tespiti ile bu malların %40’ının davacı adına tesciline ilişkin bulunduğu, ancak, boşanma davasının 21.2.2003 günü, yani, Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten sonra açıldığı gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek, yasal süre içinde başvurulması halinde dosyanın görevli Bakırköy Nöbetçi Aile Mahkemesi’ne gönderilmesine karar vermiş; bu karar, temyiz edilmeyerek kesinleşmiştir.

Bu karar gereği, davacının talebi üzerine, dosya Bakırköy Nöbetçi Aile Mahkemesi’ne gönderilmiştir. Ancak, Bakırköy 1. Aile Mahkemesi’nce, daha önce aynı davayla ilgili olarak Mahkemelerinin görevsizlik kararı bulunduğu belirtilerek, görev uyuşmazlığının giderilmesi için dosya Bakırköy 6.Asliye Hukuk Mahkemesi’ne geri gönderilmiştir.

Bunun üzerine, davacı vekili, görev uyuşmazlığının giderilmesi istemiyle Uyuşmazlık Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuştur.

İNCELEME VE GEREKÇE:

Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü’nün, Ahmet AKYALÇIN’ın Başkanlığında, Üyeler: M. Lütfü ÜÇKARDEŞLER, Coşkun ÖZTÜRK, Serap AKSOYLU, Z. Nurhan YÜCEL, Abdullah ARSLAN ve Levent ÖZÇELİK’in katılımlarıyla yapılan 6.11.2006 günlü toplantısında; Raportör-Hakim Nurdane TOPUZ’un, 2247 sayılı Yasa’da öngörülen koşulları taşımayan başvurunun reddi gerektiği yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ahmet BEŞİNCİ ile Danıştay Savcısı Gülen AYDINOĞLU’nun, başvurunun reddi gerektiğine ilişkin sözlü açıklamaları da dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun’un 1.maddesinde, Uyuşmazlık Mahkemesinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş, adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yetkili ve bu Kanunla kurulup görev yapan bağımsız bir yüksek mahkeme olduğuna işaret edilmekte; 27 maddesinde ise, Uyuşmazlık Mahkemesinin, uyuşmazlık çıkarmaya veya görev uyuşmazlıklarına ilişkin istemleri önce şekil ve süre açısından inceleyeceği; yöntemine uymayan veya süresi içinde ileri sürülmemiş istemleri reddedeceği kuralına yer verilmektedir.

Buna göre, Uyuşmazlık Mahkemesi; adli, idari ve askeri yargı düzenlerinden en az ikisine dahil yargı yerlerince verilen kararlar arasında doğan görev ve hüküm uyuşmazlıklarını çözmekle yetkili ve görevlidir.

Olayda, görev uyuşmazlığına neden olduğu ileri sürülen kararların, sadece adli yargı düzenine dahil bulunan mahkemelerce verildiği anlaşılmaktadır. Bu tür uyuşmazlıkların çözümü, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 5236 sayılı Kanun’la değişik 25.maddesi uyarınca Yargıtay’a ait olup, ortada Uyuşmazlık Mahkemesi’nce çözümlenmesi öngörülen bir görev uyuşmazlığı bulunmamaktadır.

Belirtilen nedenlerle, 2247 sayılı Yasa’nın 1. maddesine uygun bulunmayan başvurunun, aynı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca reddi gerekmiştir.

SONUÇ: 2247 sayılı Yasa’nın 1. maddesine uygun bulunmayan BAŞVURUNUN, aynı Yasanın 27. maddesi uyarınca REDDİNE, 6.11.2006 gününde OYBİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi.