);

Single Blog Title

This is a single blog caption

SIVIL KIŞI SANIKLAR HAKKINDA, 353 SAYILI YASA’NIN 11 VE 1632 SAYILI YASA’NIN EK-6. MADDELERI KAPSAMINDA BULUNMAYAN “ASKERI YASAK BÖLGEYE GIRMEK” SUÇU ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ KANUNU (2565) Madde 25

Ceza Bölümü         2003/33 E.  ,  2003/33 K.

  • SIVIL KIŞI SANIKLAR HAKKINDA, 353 SAYILI YASA’NIN 11 VE 1632 SAYILI YASA’NIN EK-6. MADDELERI KAPSAMINDA BULUNMAYAN “ASKERI YASAK BÖLGEYE GIRMEK” SUÇU
  • ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ KANUNU (2565) Madde 25

“İçtihat Metni”Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir.

           Davacı           : K.H.

Sanıklar         : 1-A.A.

2-A.G.

O  L  A  Y       : Sivil kişi sanıklar A.A. ile A.G.’in 9.5.2002 günü, hayvanlarını otlatmakta oldukları sırada, birinci derece kara askeri yasak bölgesi olan Aras nehri kenarındaki Sazlık Bölgesi olarak bilinen yerde yakalandıkları, böylece, birinci derece askeri yasak bölgesine izinsiz girdikleri ileri sürülerek, eylemlerine uyan 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 25/b. maddesi uyarınca cezalandırılmaları istemiyle Aralık Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 23.5.2002 gün ve E:2002/93, K:2002/59 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır.

ARALIK  ASLİYE CEZA MAHKEMESİ : 27.11.2002 gün ve E:2002/95, K:2002/244 sayıyla; sanıklara yüklenen eylemin, Askeri Ceza Kanunu’nun 57. maddesi delaletiyle Türk Ceza Kanunu’nun 135. maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğu, bu nedenle yargılama görevinin askeri yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, temyiz edilmeyen karar kesinleşerek, dava dosyası, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesi’ne gönderilmiştir.

12.MEKANİZE  PİYADE TUGAY  KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ : 9.4.2003 gün ve E: 2003/960, K:2003/227 sayıyla; hayvan otlatmak amacıyla  farkına varmadan birinci derece askeri yasak bölgesine giren sanıkların, eylemlerinin gizlice ve özel kasıt altında gerçekleşmediğinin açık olduğu, böylece eylemin 2565 sayılı Yasa’nın 25/b maddesi kapsamında bulunduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, kararın temyiz edilmeyerek kesinleşmesi üzerine, dava dosyası,  12. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Askeri Savcılığı’nca, Mahkememize gönderilmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Ali HÜNER’in Başkanlığında, Üyeler; Cengiz ERDOĞAN, Refik DİZDAROĞLU, Keskin KAYLAN, Necmettin ÖZKAN, Recep SÖZEN, Ahmet ALKIŞ’ın  katılımlarıyla yapılan 23.6.2003 günlü toplantısında, Raportör-Hakim G. Fatma BÜYÜKEREN’ in, davanın çözümünde adli yargı yerinin görevli olduğu yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ahmet BEŞİNCİ ile Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcısı Haluk ZEYBEL’in, davanın çözümünün adli yargı yerinin görev alanına girdiğine  ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

USULE İLİŞKİN İNCELEME:

Yapılan incelemede, usule ilişkin işlemlerde 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun’da belirtilen süre ve biçim yönünden bir eksiklik görülmemiştir. Adli ve askeri yargı yerleri arasında Yasa’nın 14. maddesinde öngörüldüğü biçimde olumsuz görev uyuşmazlığı doğmuştur. Esasa ilişkin inceleme yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

ESASA İLİŞKİN İNCELEME:

353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu Ve Yargılama Usulü Kanunu’nun “Askeri Mahkemelerin Görevleri” başlığı altında düzenlenen İkinci Bölümünde yer alan “Genel Görev” başlıklı 9. maddesinde; “Askeri Mahkemeler Kanunlarda aksi yazılı olmadıkça asker kişilerin askeri olan suçları ile bunların asker kişiler aleyhine veya askeri mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler” denilmektedir.

“Askeri suç” ise, öğretide ve uygulamada;

a) Unsurları ve cezalarının tamamı Askeri Ceza Kanunu’nda yazılı olan, başka bir anlatımla, Askeri Ceza Kanunu dışında hiçbir ceza yasası ile cezalandırılmayan suçlar,

b) Unsurları kısmen Askeri Ceza Kanunu’nda, kısmen diğer ceza yasalarında gösterilen suçlar,

c) Türk Ceza Kanunu’na atıf suretiyle askeri suç haline dönüştürülen suçlar, olmak üzere üç grupta mütalâa edilmektedir.

Olumsuz görev uyuşmazlığına konu kamu davasında, görevsizlik kararı veren adli yargı yerince, sanıklara yüklenen suçun, 1632 sayılı Yasa’nın 57. maddesi uyarınca “askeri suç” olduğu gerekçesine yer verilmiş ise de; olay kısmında ve yerel mahkemelerin görevsizlik kararlarında belirlendiği üzere, yüklenen eylem “birinci derece askeri yasak bölgesine girmek” ten ibarettir. Bu suçun da askeri bir suç olmadığı, askeri bir suça da bağlı bulunmadığı kuşkusuzdur.

Olayda, 353 sayılı Yasa’nın asker olmayan kişilerin askeri mahkemelerde yargılanma koşullarını belirleyen 11. maddesi ve benzer düzenlemenin yer aldığı 1632 sayılı Askeri Ceza Yasası’nın Ek-6. maddesinde yazılı koşulların da bulunmaması nedeni ile davanın adli yargı yerinde çözümlenmesi, bu nedenle Aralık Asliye Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararının kaldırılması gerekmektedir.

SONUÇ         : Davanın çözümünde ADLİ yargı yerinin görevli olduğuna, bu nedenle Aralık Asliye Ceza Mahkemesi’nin 27.11.2002 günlü ve E:2002/95, K:2002/244 sayılı görevsizlik KARARININ kaldırılmasına, 23.6.2003 günü KESİN OLARAK OYBİRLİĞİ ile karar verildi.