);

Single Blog Title

This is a single blog caption

ÖZET: Türk Telekomünikasyon A.Ş.’de çalışırken Kurumun özelleştirilmesi nedeniyle başka kuruma nakledilen davacının, maaş nakil ilmühaberinin düzeltilmesi ve alacağının faizi ile birlikte tazmini istemiyle açtığı davanın, ADLİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk.

                    T.C.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

            HUKUK BÖLÜMÜ

            ESAS NO      : 2015 / 39

            KARAR NO : 2015 / 64

KARAR TR  : 2.2.2015

ÖZET: Türk Telekomünikasyon A.Ş.’de çalışırken Kurumun özelleştirilmesi nedeniyle başka kuruma nakledilen davacının, maaş nakil ilmühaberinin düzeltilmesi ve alacağının faizi ile birlikte tazmini istemiyle açtığı davanın, ADLİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk.

 

K  A  R  A  R

            Davacı            : H.Ş.

Vekili              : Av. B.U.

Davalı             : Türk Telekomünikasyon A.Ş.

Vekilleri         : Av. H.K. & Av. D. E. Ö.

O L A Y          : Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin Türk Telekom İl Müdürlüğü’nde çalışmaktayken 4046 Sayılı Kanun ile özelleştirme sonucunda 10.05.2010 tarihinde Yozgat İli, Yerköy İlçesi, Devlet Hastanesi’ne 2.tip kapsam dışı sözleşmeli personel olarak nakledildiğini, 4046 sayılı Kanuna göre ataması yapılan müvekkilinin özlük haklarının ihlal edildiğini, 2006 yılında ödenen yılın ilk altı ayı için 40,00 TL, ikinci altı ayı için 40 TL denge tazminatı zammının müvekkilinin maaşına yansıtılmadığını belirterek, maaş nakil ilmühaberinin hatalı olduğunun tespiti ile, 2006 yılında ödenen 40+40 denge tazminatının ödenmesinin başladığı 01.01.2006 tarihinden dava tarihine kadar ödenmesi ve denge tazminatının yansıtılmamasından dolayı her yıl için verilen maaş zam kayıplarının 01.01.2006 tarihinden davacının nakil tarihi olan 10.05.2010 tarihine kadar işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsili istemiyle adli yargı yerinde dava açmıştır.

Yozgat İş Mahkemesi: 19.01.2012 gün ve E:2011/22, K:2012/119 sayı ile özetle, davanın kısmen kabul kısmen reddine kadar vermiştir.

İşbu karara karşı yapılan temyiz başvurusu üzerine Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 12.05.2014 gün ve E:2012/10404, K:2014/15308 sayılı ilamı ile özetle; uyuşmazlığın adli yargı yerinde değil, idari yargı yerinde çözümlenmesi gerekirken, yazılı şekilde esas girilerek davanın reddine karar verilmesinin hatalı olduğundan bahisle hükmün bozulmasına karar vermiştir.

Yozgat İş Mahkemesi: Yargıtay’ın bozma ilamına uyduktan sonra 25.09.2014 gün ve E:2014/254, K:2014/283 sayılı kararı ile özetle; davanın idari yargı yerinde görülmesi gerektiğinden bahisle HMK’nın 114/1-b maddesi uyarınca usulden reddine karar vermiş ve verilen karar temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir.

Davacı vekili aynı istemle bu kez idari yargı yerinde dava açmıştır.

Yozgat İdare Mahkemesi: 05.12.2014 gün ve E:2014/1076 sayılı kararı ile özetle; davanın görüm ve çözümünde adli yargı yerinin görevli olduğunu belirterek, 2247 sayılı Kanun’un 19.maddesi gereğince görevli yargı yerinin belirlenmesi için dosyanın Uyuşmazlık Mahkemesi’ne gönderilmesine karar vermiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE :

Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü’nün, Serdar ÖZGÜLDÜR’ün Başkanlığında, Üyeler: Eyüp Sabri BAYDAR, Ali ÇOLAK, Alaittin Ali ÖĞÜŞ, Ertuğrul ARSLANOĞLU, Ayhan AKARSU ve Mehmet AKBULUT’un katılımlarıyla yap