);

Single Blog Title

This is a single blog caption

ÖZET : Asliye Hukuk Mahkemesince verilen görevsizlik kararının kesinleşmediği anlaşıldığından; 2247 sayılı Yasa’nın 19.maddesinde öngörülen koşulu taşımayan  BAŞVURUNUN,  aynı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca  REDDİ  gerektiği  hk.

                       T.C.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

HUKUK BÖLÜMÜ

ESAS      NO : 2017/600

KARAR  NO : 2017/688

KARAR  TR  : 27.11.2017

ÖZET : Asliye Hukuk Mahkemesince verilen görevsizlik kararının kesinleşmediği anlaşıldığından; 2247 sayılı Yasa’nın 19.maddesinde öngörülen koşulu taşımayan  BAŞVURUNUN,  aynı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca  REDDİ  gerektiği  hk.

 

 

K  A  R  A  R

            Davacı             : G.B.

            Vekili              : Av. A.S.

            Davalı             : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Vekili              : Av. S.E.T.

O L A Y         : Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin Altayçeşme Mahallesi, Çağlayan Sokak No:2 Maltepe adresinde eczane işlettiklerini ancak davalı Kurumun 2016 yılı Nisan faturalandırma döneminden hakedişlerine % 80 bloke uygulanarak 320.206,69-TL kesinti yapıldığını, yapılan işlemin hukuka aykırı olarak tespitine ve kesilen miktarın tahsiline karar verilmesi istemiyle adli yargı yerinde dava açmıştır.

İSTANBUL ANADOLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ: 6.6.2017 gün ve E:2016/358 K:2017/202 sayı ile, dava, toplanan delil durumu ve SGK’nın 14/11/2016 tarihli yazı ve eklerinden, 2.5.2016 tarihli 6523882 sayılı yazı ile davacı eczane hakkında soruşturma yürüten baş müfettiş Ergin Aydemir’in talebi ile, davalı kurumun 6.5.2016 tarihli komisyon kararı ile 6 ay süre ile davacıya ödemelerin durdurulmasına, ancak ödemesi durdurulacak miktarın tutarının üst sınırının her bir ay için aylık fatura tutarının % 80’ni geçememesi şeklinde kararı oluşturması nedeniyle kesinti yapıldığı, yapılan kesintinin bu idari işlemde ilgili olup müfettiş talebiyle alınan komisyon kararının kaldırılması ile kesilen miktarın iade edilebileceği ve bu nedenle davanın idari dava niteliğinde olup, idare mahkemeleri görevli olduğu gerekçesiyle, mahkemelerinin görevsizliği nedeniyle dava dilekçesinin reddine karar vermiştir.

Davacı vekili bu kez aynı istemle idari yargıda dava açmıştır.

İSTANBUL 8. İDARE MAHKEMESİ: 2.8.2017 gün ve E:2017/1374 sayı ile, dava konusu uyuşmazlığın sağlık hizmetlerine ilişkin davacının alacaklarına bloke konulmasına yönelik uyuşmazlık olması ve bu hususun 5510 Sayılı Kanun hükmünün uygulanmasından kaynaklanması ve bu hususta idari yargının görevli olduğuna dair anılan kanunda başkaca bir hükme yer verilmemesi sebebiyle davanın görüm ve çözümünün aynı Kanunun 101.maddesi uyarınca adli yargının görev alanına girdiği gerekçesiyle 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi’nin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanunun 19. maddesi uyarınca görevli yargı yerinin belirlenmesi için dosyanın Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilmesine ve dosya incelemesinin bu konuda Uyuşmazlık Mahkemesince karar verilinceye kadar ertelenmesine karar vermiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE:

Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü’nün, Nuri NECİPOĞLU’nun Başkanlığında, Üyeler: Şükrü BOZER, Mehmet AKSU, Ahmet Tevfik ERGİNBAY, Alaittin Ali ÖĞÜŞ, Süleyman Hilmi AYDIN ve Turgay Tuncay VARLI’nın katılımlarıyla yapılan 27.11.2017 günlü toplantısında: Raportör-Hakim Gülşen AKAR PEHLİVAN’ın, 2247 sayılı Yasa’da öngörülen koşulları taşımayan başvurunun reddi gerektiği yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim ÇİFTÇİ ile Danıştay Savcısı Yakup BAL’ın 2247 sayılı Yasa’da öngörülen koşulları taşımayan başvurunun reddi gerektiği yolundaki sözlü açıklamaları da dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun’un 19.maddesinde, “Adli, idari, askeri yargı mercilerinden birisinin kesin veya kesinleşmiş görevsizlik kararı üzerine kendisine gelen bir davayı incelemeye başlayan veya incelemekte olan bir yargı mercii davada görevsizlik kararı veren merciin görevli olduğu kanısına varırsa, gerekçeli bir karar ile görevli merciin belirtilmesi için Uyuşmazlık Mahkemesine başvurur ve elindeki işin incelenmesini Uyuşmazlık Mahkemesinin karar vermesine değin erteler. Yargı merciince,önceki görevsizlik kararına ilişkin dava dosyası da temin edilerek, gerekçeli başvuru kararı ile birlikte dava dosyaları Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilir.” denilmiş; Yasanın 27. maddesinde ise, Uyuşmazlık Mahkemesinin, uyuşmazlık çıkarmaya veya görev uyuşmazlıklarına ilişkin istemleri önce şekil ve süre açısından inceleyeceği; yöntemine uymayan veya süresi içinde ileri sürülmemiş istemleri reddedeceği kuralına yer verilmiştir.

Anılan düzenlemelere göre, 19.madde kapsamında kendisine gelen bir davayı inceleyen yargı yerinin Uyuşmazlık Mahkemesine başvurabilmesi için, önceki görevsizlik kararının kesin veya kesinleşmiş olduğunu gözetmesi ve elindeki işin incelenmesini Uyuşmazlık Mahkemesi’nin karar vermesine değin ertelemesi gerekmektedir.

Olayda, Başkanlığımızın 3.10.2017 günlü yazısıyla İstanbul Anadolu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliğinden, 6.6.2017 tarih ve E:2016/358, K:2017/202 numaralı dava dosyalarının kesinleşme şerhine havi karar örneğinin gönderilmesi talep edilmiş, İstanbul Anadolu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilmiş olan 14.11.2017 tarihli cevabi yazıda, Mahkemelerinin E:2016/358, K:2017/202 sayılı dosyasının istinaf istemi nedeniyle Bölge Adliye Mahkemesi 33. Hukuk Dairesine 3.10.2017 tarihinde gönderildiği belirtilmiştir. Dolayısıyla adli yargı yerindeki görevsizlik kararı kesinleşmeden İstanbul 8. İdare Mahkemesi’ne başvurulduğu anlaşılmakla, ortada adli yargı yerine ait kesinleşmiş bir görevsizlik kararı bulunmadığından, 2247 sayılı Yasa’nın 19.maddesinde öngörülen kararın kesin veya kesinleşmiş olması koşulu gerçekleşmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 2247 sayılı Yasanın 19. maddesinde öngörülen koşulları taşımayan İstanbul 8. İdare Mahkemesince 2.8.2017 gün ve E:2017/1374 sayı ile yapılan başvurunun, aynı Yasanın 27. maddesi uyarınca reddine karar verilmesi gerekmiştir.

 

S O N U Ç  :  2247 sayılı Yasanın 19. maddesinde öngörülen koşulları taşımayan İstanbul 8. İdare Mahkemesince 2.8.2017 gün ve E:2017/1374 sayı ile yapılan başvurunun, aynı Yasanın 27. maddesi uyarınca REDDİNE, 27.11.2017 gününde OY BİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi.

Başkan

Nuri

NECİPOĞLU

 

 

 

Üye

Şükrü

BOZER

 

 

 

 

 

Üye

Alaittin Ali

ÖĞÜŞ

Üye

Mehmet

AKSU

 

 

 

 

 

Üye

Süleyman Hilmi

AYDIN

Üye

Ahmet Tevfik

ERGİNBAY

 

 

 

 

 

Üye

Turgay Tuncay

VARLI