);

Single Blog Title

This is a single blog caption

ÖZET: 4857 sayılı Kanun’a tabi olarak istihdam edilmekte iken, 6360 sayılı Yasa kapsamında ismi Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilen davacının, mevcut iş unvan bilgilerinin Personel Başkanlığına hatalı bildirilmesi sonucu işletme teknisyeni unvanına sahip olmasına rağmen atama işleminde bu durumun dikkate alınmayarak düz işçi olarak atandığı gerekçesiyle, atama işleminin hukuka aykırı yapıldığı iddiasıyla, söz konusu atama işleminin iptali istemiyle açılan davanın İDARİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk.

                    T.C.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

            HUKUK BÖLÜMÜ

            ESAS NO      : 2015 / 806

            KARAR NO             : 2015 / 821

            KARAR TR  : 30.11.2015

ÖZET: 4857 sayılı Kanun’a tabi olarak istihdam edilmekte iken, 6360 sayılı Yasa kapsamında ismi Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilen davacının, mevcut iş unvan bilgilerinin Personel Başkanlığına hatalı bildirilmesi sonucu işletme teknisyeni unvanına sahip olmasına rağmen atama işleminde bu durumun dikkate alınmayarak düz işçi olarak atandığı gerekçesiyle, atama işleminin hukuka aykırı yapıldığı iddiasıyla, söz konusu atama işleminin iptali istemiyle açılan davanın İDARİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk.

 

 

 

K  A  R  A  R

            Davacı            : H.K.

Vekilleri         : Av. R.T. & Av. N.B. (Adli Yargıda)

            Davalılar        : 1- T.C. Devlet Personel Başkanlığı

Vekili              : Av. Ş.B.

                          2- Şanlıurfa Valiliği

Vekili              : Av. F.K.

O L A Y         : Şanlıurfa İl Özel İdaresi emrinde işletme teknisyeni unvanıyla 4857 sayılı Kanun’a tabi olarak istihdam edilmekte iken 6360 sayılı Yasa kapsamında Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilen davacının, Türk Halk Sağlığı Kurumu taşra teşkilatı emrine düz işçi unvanıyla atanmasına dair işlemin; hukuka aykırı olduğu, işletme teknisyeni unvanına sahip olmasına rağmen atama işleminde bu durumun dikkate alınmayarak düz işçi olarak atandığı, Şanlıurfa Valiliği’nce kurulan komisyon tarafından mevcut iş unvan bilgilerinin Personel Başkanlığı’na hatalı bildirildiğini, bu nedenle atama işleminin hukuka aykırı yapıldığı iddiasıyla iptali ile yürütmenin durdurulması istemiyle idari yargı yerinde dava açılmıştır.

Şanlıurfa 1.İdare Mahkemesi: 07.11.2014 gün ve E:2014/2010, K:2014/2313 sayılı kararında özetle; “Dava dosyasının incelenmesinden, Şanlıurfa İl Özel İdaresi emrinde işletme teknisyeni unvanıyla 4857 sayılı Kanun’a tabi olarak istihdam edilmekte iken 6360 sayılı Yasa kapsamında Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilen davacının, Türk Halk Sağlığı Kurumu taşra teşkilatı emrine ataması yapılırken unvanı dikkate alınmadan düz işçi olarak atanması üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, davacının 6360 sayılı On Uç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca ihtiyaç fazlası personel olarak belirlenen davacının Türk Halk Sağlığı Kurumu’na ataması yapılırken devirden önceki istihdam edildiği unvan dışındaki bir unvanla atamasının yapılarak çalışma koşullarında esaslı değişiklik yapıldığı görülmektedir.

Bu nedenle, işletme teknisyeni unvanıyla istihdam edilen davacının, nakil sonucunda düz işçi olarak atanmasının çalışma koşullarında esaslı bir değişiklik olduğu, çalışma koşullarındaki esaslı değişiklikten sonra İş Kanunu hükümlerine göre dava açılabileceğinden, davacının işletme teknisyeni unvanı dışında istihdamını amaçlayan dava konusu uyuşmazlığın 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uyarınca çözümlenmesi gereken bir uyuşmazlık olduğu ve çözümünün adli yargının görev alanına girdiği sonucuna varılmıştır.” demek suretiyle davanın görev yönünden reddine karar vermiş ve karar kesinleşmiştir.

Davacı vekili aynı istemle bu kez adli yargı yerinde dava açmıştır.

Şanlıurfa 3.İş Mahkemesi: 09.09.2015 gün ve 2015/138 Esas sayılı 1 nolu celse duruşma tutanağında özetle; “2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkındaki Kanunun 19.maddesi uyarınca görevli yargı yolunun belirlenmesi için uyuşmazlık mahkemesine başvurulmasına” demek suretiyle dosya Mahkememize gönderilmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE :

Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü’nün, Serdar ÖZGÜLDÜR’ün Başkanlığında, Üyeler: Ali ÇOLAK, Yusuf Ziyaattin CENİK, Alaittin Ali ÖĞÜŞ, Süleyman Hilmi AYDIN, Mehmet AKBULUT ve Yüksel DOĞAN’ın katılımlarıyla yapılan 30.11.2015 günlü toplantısında:

l-İLK İNCELEME: Dosya üzerinde 2247 sayılı Yasa’nın 27.maddesi uyarınca yapılan incelemeye göre; idari ve adli yargı yerleri arasında 2247 sayılı yasa’nın 19.maddesinde öngörülen biçimde görev uyuşmazlığı doğduğu, adli yargı dosyasının, son görevsizlik kararını veren mahkemece, idari yargı dosyası da temin edilmek suretiyle Uyuşmazlık Mahkemesi’ne gönderildiği ve usule ilişkin herhangi bir noksanlık bulunmadığı anlaşıldığından görev uyuşmazlığının esasının incelenmesine oy birliği ile karar verildi.

II-ESASIN İNCELENMESİ: Raportör-Hakim İsmail SARI’nın, davanın çözümünde idari yargının görevli olduğu yolundaki raporu ile dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Uğurtan ALTUN ile Danıştay Savcısı Yakup BAL’ın davada idari yargının görevli olduğu yolundaki sözlü açıklamaları da dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Dava, Şanlıurfa İl Özel İdaresi emrinde işletme teknisyeni unvanıyla 4857 sayılı Kanun’a tabi olarak istihdam edilmekte iken 6360 sayılı Yasa kapsamında ismi Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilen davacının, Türk Halk Sağlığı Kurumu taşra teşkilatı emrine düz işçi unvanıyla atanmasına dair işlemin; hukuka aykırı olduğu, işletme teknisyeni unvanına sahip olmasına rağmen atama işleminde bu durumun dikkate alınmayarak düz işçi olarak atandığı, Şanlıurfa Valiliği’nce kurulan komisyon tarafından mevcut iş unvan bilgilerinin Personel Başkanlığı’na hatalı bildirildiğini, bu nedenle atama işleminin hukuka aykırı yapıldığı iddiasıyla iptali istemiyle açılmıştır.

12.11.2012 tarih ve 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesinin (1) inci fıkrası ile içlerinde Şanlıurfa’nın da dahil olduğu 13 ilde Büyükşehir Belediyesi kurulmuş; aynı maddenin (5) inci fıkrasıyla da bu illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış; Kanun Geçici 1 inci maddesinin (4) üncü fıkrasıyla tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerinin, personelini, her türlü taşınır ve taşınmaz mallarını, hak, alacak ve borçlarını, bu kanunun yayımı tarihinden (RG. 6.12.2012, Sayı:28489) itibaren bir ay içinde Valiliğe bildireceği hüküm altına alınmış; Geçici 1 inci maddesinin (6) no’lu fıkrasıyla da “Bu Kanuna göre tüzel kişilikleri kaldırılan İl Özel İdarelerinin personeli, komisyon kararıyla ilgisine göre yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluşu veya ilçe belediyesine devredilir.” düzenlemesi getirilmiş; yine dava konusu bakımından önem taşıyan aynı maddenin (9) nolu fıkrasıyla belediye ve bağlı kuruluşlara devredilen personelden norm kadro ve ihtiyaç fazlası olanların, ilgili belediye ve bağlı kuruluş tarafından en geç üç ay içinde Valiliğe bildirileceği, Komisyonun tespit edeceği ihtiyaç fazlası listelerin Valinin onayına sunulacağı, Vali tarafından onaylanan listelerin İçişleri Bakanlığı’na, bu makamca da atama teklifleri yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirileceği, bu personelden 4857 sayılı İş Kanuna tabi sürekli işçi statüsünde istihdam edilen personelin, Devlet Personel Başkanlığınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarında unvanları belirlenecek kadrolara atanacağı belirtilmiştir. Yine anılan fırkanın (e) bendiyle “Bu fıkra kapsamında ortaya çıkabilecek tüm tereddütleri gidermeye, gerekli bilgi ve belgeleri istemeye, araştırma ve inceleme yapmaya, uygulamayı yönlendirmeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.” denilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “İstihdam Şekilleri” başlıklı 4 üncü maddesinde, kamu hizmetlerinin; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürüleceği belirtilmiş ve bu suretle kamuda tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle sürekli işçi çalıştırma esası öngörülmüştür. Davacının da bu kapsamda evvelce Şanlıurfa İl Özel İdaresi emrinde 4857 sayılı İş Kanuna tabi sürekli işçi kadrosunda istihdam edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği gibi, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun “ İdari Dava Türleri ve İdari Yargı Yetkisinin Sınırı” kenar başlıklı 2. maddesinde, idari dava türleri: a) İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları, b) İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı davaları, c) Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar olarak sayılmıştır.

Kamu kurumlarınca alınan idari kararların yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile kanuna aykırı olduğu ileri sürülerek açılan ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 2. maddesinde tanımlanan iptal davalarının amacı, idari işlemlerin idari yargı organlarınca denetlenerek, idarenin hukuka uygunluğunun sağlanmasıdır.

Kamu kuruluşlarında çalışan geçici ve daimi kadrolu işçilerin, diğer kamu kuruluşlarına nakli kadro ve unvan değişiklikleri ile ilgili tasarrufların idarenin işleyişinden kaynaklanan kamu gücü kullanılarak ve tek taraflı olarak tesis edilmeleri itibariyle idari nitelikte işlemler olduğu, bu işlemlere ilişkin denetimlerin de idare hukuku kurallarına göre idari yargı yerinde yapılması gerektiği açıktır.

Somut olayda yukarıda açıklanan mevzuat değişikliğinden kaynaklanan uyuşmazlığa konu davacının atanmasına ilişkin işlem, kamu gücüne dayalı re’sen ve tek yanlı olarak tesis edilen idari işlem niteliğini taşıdığından, bu işlemin iptali istemiyle açılan davada, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 2/1-a maddesinde sayılan iptal davaları kapsamında görüm ve çözümünde idari yargı yerlerinin görevli olduğu sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, davanın görüm ve çözümünde idari yargı görevli olduğundan Şanlıurfa 3.İş Mahkemesinin başvurusunun kabulü ile, Şanlıurfa 1.İdare Mahkemesince verilen görevsizlik kararının kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Davanın çözümünde İDARİ YARGI YERİNİN görevli olduğuna, bu nedenle Şanlıurfa 3. İş Mahkemesinin BAŞVURUSUNUN KABULÜ ile, Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesince verilen 07.11.2014 gün ve E:2014/2010, K:2014/2313 sayılı GÖREVSİZLİK KARARININ KALDIRILMASINA, 30.11.2015 gününde OY BİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi.

Başkan

Serdar

ÖZGÜLDÜR

 

Üye

Ali

ÇOLAK

 

 

 

 

Üye

Süleyman Hilmi

AYDIN

Üye

Yusuf Ziyaattin

CENİK

 

 

 

 

Üye

Mehmet

AKBULUT

Üye

Alaittin Ali

ÖĞÜŞ

 

 

 

 

Üye

Yüksel

DOĞAN