);

Single Blog Title

This is a single blog caption

BÖLÜCÜ TERÖRLE MÜCADELEDE JANDARMANIN DA DAHIL OLDUĞU TÜRK SILAHLI KUVVETLERININ BÜTÜN FAALIYETLERININ ASKERI NITELIKTE OLDUĞU, BU NEDENLE SANIKLARA YÜKLENEN SUÇUN JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUNU (2803) Madde 7

Ceza Bölümü         2002/4 E.  ,  2002/55 K.

  • BÖLÜCÜ TERÖRLE MÜCADELEDE JANDARMANIN DA DAHIL OLDUĞU TÜRK SILAHLI KUVVETLERININ BÜTÜN FAALIYETLERININ ASKERI NITELIKTE OLDUĞU, BU NEDENLE SANIKLARA YÜKLENEN SUÇUN
  • JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUNU (2803) Madde 7

“İçtihat Metni”Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir.

            Davacı           : K.H.

Sanıklar         : 1-H.A.

2-K.K.

3-M.E.C.

4-C.D.

5-M.S.

6-H.G.

7-T.A.

8-B.Y.

9-M.G.

10-F.B.

O L A Y          : Lice/ Diyarbakır J.Asyş. Komd. Bl. Komutanlığı  emrinde görevli sanıklar J. Kd. Ütğm. H.A., J. Atğm. K.K., J. Atğm.  M.E.C., J. Astsb. Çvş. B.Y., J. Astsb. Kd. Çvş. F.B., Uzm. J. Çvş. H.G., Uzm.J.Çvş. T.A., Uzm.J.Çvş. M.S., Uzm.J.Çvş. M.G. ve Uzm.J.Çvş. C.D.’ın, 23.8.1996 günü, Komutanlığın emri doğrultusunda Dernek köyüne gelen PKK terör örgütü mensuplarını yakalamak amacıyla gerçekleştirilecek olan pusu faaliyetini icra etmek için, operasyon bölgesi olan Kela Tepe bölgesine giderken, Devlet Güvenlik Mahkemesinin kararı uyarınca, güvenlik güçlerine yardımcı olmak üzere cezaevinden çıkarılan ve Lice İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen itirafçı H. Ö.’ü de, Kela Tepe bölgesindeki terör örgütü mensuplarının kullandıkları geçiş noktalarını, köylere giriş-çıkış güzergahlarını göstermesi için yanlarına aldıkları, ancak sanıkların tedbirsizliğinden yararlanan itirafçı H.Ö.’ün operasyon bölgesinden firar ettiği, böylece, sanıkların tedbirsizlikle firara sebebiyet vermek suçunu işledikleri ileri sürülerek, eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu’nun 64. maddesi delaletiyle aynı Kanun’un 303/1 ilk. maddesi uyarınca cezalandırılmaları istemiyle Lice Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 25.12.2000 gün ve E:2000/157, K:2000/107 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır.

LİCE ASLİYE CEZA MAHKEMESİ: 29.3.2001 gün ve E:2001/2, K:2001/59 sayıyla; sanıkların, operasyon bölgesinde yürüttükleri çalışmanın askeri nitelikte yurt savunması ile ilgili bir görev olduğu, bu nedenle yargılamanın askeri yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, temyiz edilmeyen karar kesinleşerek, dava dosyası, 7. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi’ne gönderilmiştir.

7. KOLORDU KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ: 18.5.2001 gün ve E:2001/1411, K:2001/406 sayıyla; sanıkların takip, yakalama, tutuklu veya hükümlülerin nakli ve ayrıca firar etmelerinin önlenmesi görevleri, Jandarmanın askeri görevlerinden olmayıp, mülki ve adli görevleri içerisinde bulunduğundan yargılama görevinin adli yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, kararın temyiz edilmeyerek kesinleşmesi üzerine, dava dosyası, 7. Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı’nca, Mahkememize gönderilmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Ali HÜNER’in Başkanlığında, Üyeler; Cengiz ERDOĞAN, Refik DİZDAROĞLU, Keskin KAYLAN, Necmettin ÖZKAN, Ahmet ALKIŞ, Tamer KORKMAZ’ın  katılımlarıyla yapılan 18.11.2002 günlü toplantısında, Raportör-Hakim G. Fatma BÜYÜKEREN’ in, davanın çözümünde askeri yargı yerinin görevli olduğu yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mustafa EKİNCİ ile Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcısı Haluk ULUGÖL’ün, davanın çözümünün askeri yargı yerinin görev alanına girdiğine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

USULE İLİŞKİN İNCELEME:

Yapılan incelemede, usule ilişkin işlemlerde 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun’da belirtilen süre ve biçim yönünden bir eksiklik görülmemiştir. Adli ve askeri yargı yerleri arasında Yasa’nın 14. maddesinde öngörüldüğü biçimde olumsuz görev uyuşmazlığı doğmuştur. Esasa ilişkin inceleme yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

ESASA İLİŞKİN İNCELEME:

353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu Ve Yargılama Usulü Kanunu’nun “Askeri Mahkemelerin Görevleri” başlığı altında düzenlenen İkinci Bölümünde yer alan “Genel Görev” başlıklı 9. maddesinde; “Askeri Mahkemeler Kanunlarda aksi yazılı olmadıkça asker kişilerin askeri olan suçları ile bunların asker kişiler aleyhine veya askeri mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler” denilmektedir.

“Askeri suç” ise, öğretide ve uygulamada;

a) Unsurları ve cezalarının tamamı Askeri Ceza Kanunu’nda yazılı olan, başka bir anlatımla, Askeri Ceza Kanunu dışında hiçbir ceza yasası ile cezalandırılmayan suçlar,

b) Unsurları kısmen Askeri Ceza Kanunu’nda kısmen diğer ceza yasalarında gösterilen suçlar,

c) Türk Ceza Kanunu’na atıf suretiyle askeri suç haline dönüştürülen suçlar, olmak üzere üç grupta mütalaa edilmektedir.

Sanıklar, Jandarma Personeli olduğuna göre, Jandarmanın hangi nitelikteki görevler ile görevlendirildiğine ilişkin yasal düzenlemenin göz önünde tutulması, suça konu olayın meydana geldiği sırada yerine getirilmekte olan görevinin ise, Yasa’da belirtilen görevlerden hangisine uygun olduğunun incelenmesi gerekmektedir.

2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev Ve Yetkileri Kanunu’nun 7. maddesinde, Jandarmanın sorumluluk alanlarında genel olarak görevleri:

a)     Mülki görevleri;

Emniyet  ve  asayiş  ile  kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak, kaçakçılığı

men, takip ve tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin dış korunmalarını yapmak,

b)     Adli görevleri;

İşlenmiş suçlarla  ilgili olarak  kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin

adli hizmetleri yerine getirmek,

c)      Askeri görevleri;

Askeri kanun ve nizamların gereği görevlerle Genelkurmay Başkanlığı’nca verilen

görevleri yapmak,

d)     Diğer görevleri;

Yukarıda belirtilen görevler dışında kalan ve diğer kanun ve nizam hükümlerinin

İcrası ile bunlara dayalı emir ve kararlarla Jandarmaya verilen görevleri yapmak, şeklinde sayılmıştır.

Dosya içinde bulunan, Lice İlçe Jandarma Komutanlığı’nın, operasyon ön bildirimi ve operasyon sonuç raporundan, olay günü, sanıkların Dernek köyü civarında, köye gelen PKK terör örgütü mensuplarını yakalamak amacıyla pusu faaliyeti için görevlendirildikleri, Kela Tepe bölgesinde iken, itirafçı H. Ö.’ün, havanın karanlığından, arazinin ormanlık ve sarp olmasından yararlanarak kaçtığı ve yapılan tüm arama ve taramalara rağmen bulunamadığı anlaşılmaktadır.

Olay bölgesinde devam eden, Anayasa’ya dayalı hür ve demokratik düzeni bozmaya, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik terör hareketleri karşısında, terörle mücadele amacıyla yapılan çalışmaların mülki veya adli bir görev olmayıp askeri nitelikte yurt savunması olduğu, işlendiği ileri sürülen suçun da bu hizmetin görülmesi sırasında meydana gelmiş olması karşısında, davanın askeri yargı yerinde görülmesi ve 7. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nin görevsizlik kararının kaldırılması gerekmektedir.

SONUÇ         : Davanın çözümünde ASKERi yargı yerinin görevli olduğuna, bu nedenle 7. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nin 18.5.2001  günlü, E:2001/1411, K:2001/406 sayılı görevsizlik KARARININ kaldırılmasına, 18.11.2002 günü, Üyelerden, Ahmet ALKIŞ’ın karşı oyu ile  KESİN OLARAK OYÇOKLUĞU ile karar verildi.