);

Single Blog Title

This is a single blog caption

BAŞVURUNUN REDDİ GEREĞİ GÖREVSİZLİK KARARININ KESİNLEŞMEMESİ UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNE BAŞVURUNUN REDDİ GEREĞİ

Ceza Bölümü 2002/57 E., 2002/43 K.

 

  • BAŞVURUNUN REDDİ GEREĞİ
  • GÖREVSİZLİK KARARININ KESİNLEŞMEMESİ
  • UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNE BAŞVURUNUN REDDİ GEREĞİ
  • 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 342 ]
  • 2247 S. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAK… [ Madde 19 ]
  • 2247 S. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAK… [ Madde 27 ]

 

“İçtihat Metni”

OLAY: Maltepe/İstanbul 2. Zrh.Tug.Hv.Svn.Top.Bt.Komutanlığı emrinde görevli sanık Hv.Svn.Onb.A.P.’in, 22.11.1999 günü, GATA Çamlıca 800 Yataklı Göğüs Hastalıkları Hastanesince muayenesi yapıldıktan sonra sevk belgesinin arka yüzüne doktor beyanına ilaveten “sporlardan muaftır” şeklinde yazı yazdığı; böylece, resmi evrakta tahrifat yapmak suçunu işlediği ileri sürülerek, eylemine uyan Türk Ceza Kanunu’nun 342/3. maddesi uyarınca cezalandırılması istemi ile Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 20.3.2002 gün ve E: 2002/2601, K: 2002/173 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır.

KARTAL 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ: 22.3.2002 gün ve E: 2002/164, K: 2002/85 sayıyla; suç tarihinde sanığın asker kişi olması nedeniyle yargılama görevinin askeri yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı vermiş, dava dosyası, 1. Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi’ne gönderilmiştir.

1. ORDU KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ: 26.6.2002 gün ve 2002/578 esas sayıyla; adli yargı yerince verilen yetkisizlik kararının görevsizlik kararı olarak kabul edilmesi gerektiği açıklanarak, yüklenen eylemin askeri suç olmadığı, askeri bir suça bağlı bulunmadığı ve yargılama aşamasında sanığın terhis edilmiş olması nedeniyle askeri mahkemede yargılanmasını gerektiren ilginin de kesildiği, bu nedenle yargılama görevinin adli yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle, 2247 sayılı Yasa’nın 19. maddesi hükmü uyarınca görevli merciin belirlenmesi için Uyuşmazlık Mahkemesi’ne başvurulmasına, davanın incelenmesinin Uyuşmazlık Mahkemesi kararına kadar ertelenmesine karar vermiş, dava dosyası, 1. Ordu Komutanlığı Askeri Savcılığı’nca, Mahkememize gönderilmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Ali HÜNER’in Başkanlığında, Üyeler; Cengiz ERDOĞAN, Refik DİZDAROĞLU, Keskin KAYLAN, Necmettin ÖZKAN, Mehmet KAPUSUZ, Tamer KORKMAZ’ın katılımlarıyla yapılan 7.10.2002 günlü toplantısında, Raportör-Hakim G. Fatma BÜYÜKEREN’in, başvurunun reddi yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mustafa EKİNCİ ile Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcısı Ercan UZUNGER’in, başvurunun reddine ilişkin sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

USULE İLİŞKİN İNCELEME:

Dosyanın incelenmesinde, adli yargı yerince verilen Yetkisizlik kararının gerekçesinde, görevli yargı yerinin askeri yargı yeri olduğu açıkça belirtilmiş, ancak “mahkemenin yetkisizliğine” şeklinde hüküm kurulmuştur.

Ayrı yargı kolları arasında, davanın diğer yargı koluna ait olduğu kanısına varıldığında ancak görevsizlik kararı verilebileceğinden ve adli yargı yeri kararının gerekçesinde açıkça sanığın suç tarihinde asker kişi olduğu bu nedenle yargılama görevinin askeri yargı yerine ait olduğu belirtildiğinden verilen kararın görevsizlik kararı olarak kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Adli yargı yerince dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu verilen görevsizlik kararının sanık Ahmet’e tebliğ edilmediği anlaşılmıştır.

2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi’nin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun’un 19. maddesi hükmü uyarınca, adli, idari, askeri yargı mercilerinden birisinin kesin veya kesinleşmiş görevsizlik kararı üzerine kendisine gelen bir davayı incelemeye başlayan veya incelemekte olan bir yargı mercii davada görevsizlik kararı veren merciin görevli olduğu kanısına varırsa, gerekçeli bir karar ile görevli merciin belirtilmesi için Uyuşmazlık Mahkemesine başvuruda bulunabilir. Uyuşmazlığın incelenebilmesi için, adli yargı yerince verilen görevsizlik kararının kesin veya kesinleşmiş olması gerekmektedir. Ancak, sanık Ahmet’e tebliğ edilmeyen görevsizlik kararının kesinleşmesinden söz edilmesine olanak yoktur.

Açıklanan nedenlerle, Kartal 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen görevsizlik kararının kesinleşmemiş olması nedeniyle, 2247 sayılı Yasa’nın 19. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından, aynı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan başvurunun reddine karar verilmesi gerekmektedir.

SONUÇ: 2247 sayılı Yasa’nın 19. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından aynı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan BAŞVURUNUN REDDİNE, 7.10.2002 günü KESİN OLARAK OYBİRLİĞİ ile karar verildi.