);

Single Blog Title

This is a single blog caption

ASKERİ SUÇ KAÇIRMA ALIKOYMA MÜŞTEREK SUÇ ZORLA IRZA GEÇMEK 353 S. ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ K… [ Madde 9 ] 353 S. ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ K… [ Madde 12 ] 353 S. ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ K… [ Madde 18 ] 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 416 ] 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 418 ] 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 430 ] 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 80 ] 2247 S. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAK… [ Madde 14 ]

Ceza Bölümü 2000/58 E., 2000/56 K.

 

 • ASKERİ SUÇ
 • KAÇIRMA ALIKOYMA
 • MÜŞTEREK SUÇ
 • ZORLA IRZA GEÇMEK
 • 353 S. ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ K… [ Madde 9 ]
 • 353 S. ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ K… [ Madde 12 ]
 • 353 S. ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ K… [ Madde 18 ]
 • 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 416 ]
 • 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 418 ]
 • 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 430 ]
 • 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 80 ]
 • 2247 S. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAK… [ Madde 14 ]

 

“İçtihat Metni”

OLAY : Sivil kişi sanık Erkan Tatay’ın, 15.10.1999 günü, eski nişanlısı olan mağdure Berna Aksoy’u zorla kaçırıp, Bingöl 49. İç Güvenlik Tugay komutanlığı emrinde görevli olup firarda bulunan sanık P. Er Murat Tatay’ın evine götürdüğü, burada iki gün alıkoyduğu, zorla ırzına geçip kızlığını bozduğu ileri sürülerek, sanıklardan Erkan Tatay’ın eylemine uyan Türk Ceza Kanunu’nun 430/1, 416/1, 80, 418/2., asker kişi sanık Murat Tatay’ın eylemine uyan aynı Kanun’un 65/3. maddesi delaletiyle 430/1, 416/1, 418/2 maddeleri uyarınca cezalandırılmaları istemiyle Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 20.10.1999 gün ve E: 1999/6395, K: 1999/257 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır.

KAYSERİ 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ: 20.12.1999 gün ve E: 1999/201, K: 1999/221 sayıyla; sanıklardan Murat Tatay’ın asker kişi ve yüklenen suçun da “askeri suç” olması nedeniyle, sivil kişi sanığın ise 353 sayılı Yasa’nın 18. madde hükmü gereğince, askeri yargı yerinde yargılanmaları gerektiği gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, sanıklardan Erkan Tatay vekili tarafından temyiz edilen kararın Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından onanmasından sonra, dava dosyası, 8. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi’ne gönderilmiştir.

8. KOLORDU KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ: 29.5.2000 gün ve E: 2000/1249, K: 2000/252 sayıyla; 26.5.2000 tarihinde yürürlüğe giren 26.3.2000 gün ve 24001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4551 sayılı Yasa’nın 38. maddesi ile Askeri Ceza Kanunu’nun 152. maddesi yürürlükten kaldırıldığından, asker kişi sanığa yüklenen suçun askeri suç olma niteliği ortadan kalkmış olup, asker kişiye karşı, askeri mahalde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işlendiğinin de ileri sürülmediği, sivil kişi sanıklara yüklenen suçun ise 353 sayılı Yasa’nın 11. maddesinde yer almadığı gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, kararın temyiz edilmeyerek kesinleşmesi üzerine, dava dosyası, 8. Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı’nca, Mahkememize gönderilmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Ali HÜNER’in Başkanlığında, Üyeler; Cengiz ERDOĞAN, Refik DİZDAROĞLU, Keskin KAYLAN, Necmettin ÖZKAN, Recep SÖZEN, Ahmet ALKIŞ’ın katılımlarıyla yapılan 20.11.2000 günlü toplantısında, Raportör-Hakim G. Fatma BÜYÜKEREN’in, davanın çözümünde adli yargı yerinin görevli olduğu yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mustafa EKİNCİ ile Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcısı Mehmet ALP’in, davanın çözümünün adli yargının görev alanına girdiğine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

USULE İLİŞKİN İNCELEME:

Yapılan incelemede, usule ilişkin işlemlerde 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun’da belirtilen süre ve biçim yönünden bir eksiklik görülmemiştir. Adli ve askeri yargı yerleri arasında Yasa’nın 14. maddesinde öngörüldüğü biçimde olumsuz görev uyuşmazlığı doğmuştur. Esasa ilişkin inceleme yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

ESASA İLİŞKİN İNCELEME:

353 Sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu Ve Yargılama Usulü Kanunu’nun “Askeri Mahkemelerin Görevleri” başlığı altında düzenlenen İkinci Bölümünde yer alan “Genel Görev” başlıklı 9. maddesinde; “Askeri Mahkemeler Kanunlarda aksi yazılı olmadıkça asker kişilerin askeri olan suçları ile bunların asker kişiler aleyhine veya askeri mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler” denilmektedir.

“Askeri suç” ise, öğretide ve uygulamada;

a) Unsurları ve cezalarının tamamı Askeri Ceza Kanunu’nda yazılı olan, başka bir anlatımla, Askeri Ceza Kanunu dışında hiçbir ceza yasası ile cezalandırılmayan suçlar,

b) Unsurları kısmen Askeri Ceza Kanunu’nda, kısmen diğer ceza yasalarında gösterilen suçlar,

c) Türk Ceza Kanunu’na atıf suretiyle askeri suç haline dönüştürülen suçlar, olmak üzere üç grupta mütalaa edilmektedir.

Olumsuz görev uyuşmazlığına konu kamu davasında görevsizlik kararı veren adli yargı yerince, sanığın yüklenen suçu işlediği ileri sürülen günde asker kişi olması ve yüklenen suçun da “askeri suç” olduğu gerekçesine yer verilmiş ise de, 26.5.2000 tarihinde yürürlüğe giren 26.3.2000 gün ve 24001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 4551 sayılı Yasa’nın 38. maddesi ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun, 152. maddesi yürürlükten kaldırılmış olduğundan sanığa yüklenen “ırza geçme” suçunun “askeri suç” niteliği ortadan kalkmıştır.

Asker kişi sanığa yüklenen “kaçırıp-alıkoyma” suçundan açılan kamu davasında ise; Uyuşmazlık Mahkemesi Genel Kurulu’nun 27.5.1991 gün ve 20877 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 11.3.1991 gün ve 1-1 sayılı İlke Kararında; 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 152. maddesi ile Türk Ceza Kanunu’nun 8. babına yapılan göndermenin 8. babın 1. faslında yer alan ırz ve iffete tecavüz fiillerinin cezalandırılmasına ilişkin hükümleri kapsadığı; 8. babın 2. faslında yer alan Türk Ceza Kanunu’nun 430. maddesinde düzenlenen “kaçırma ve alıkoyma” eylemlerinin bu kapsamda bulunmadığı, bu nedenle askeri suç sayılmayacağı gerekçesiyle asker kişilerin bu suça ilişkin davalarının çözümünde adli yargı yerinin görevli olduğu kararlaştırılmış olup kaldı ki, yukarıda açıklandığı üzere Askeri Ceza Kanunu’nun 152. maddesi de tümüyle yürürlükten kaldırılmıştır.

353 sayılı Yasa’nın “Müşterek Suçlar” başlığı altında düzenlenen 12. maddesinde: “askeri mahkemelere ve adliye mahkemelerine tabi kişiler tarafından bir suçun müştereken işlenmesi halinde eğer suç Askeri Ceza Kanununda yazılı bir suç ise sanıkların yargılanmaları askeri mahkemelere; eğer suç Askeri Ceza Kanununda yazılı olmayan bir suç ise adliye mahkemelerine aittir” denmek suretiyle askeri olan suçlar ile askeri olmayan suçlara göre görevli yargı yeri belirlenmektedir.

Bu durumda, yüklenen eylemler “askeri suç” kapsamında bulunmadıklarından 353 sayılı Yasa’nın 12. maddesi hükmü uyarınca sanıkları yargılama görevi adli yargı yerine aittir.

Açıklanan nedenlerle, davanın adli yargı yerinde görülmesi ve Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin görevsizlik kararının kaldırılması gerekmektedir.

SONUÇ : Anlaşmazlığın niteliğine göre, davanın çözümünde ADLİ YARGI yerinin görevli olduğuna, bu nedenle Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 20.12.1999 günlü, E: 1999/201, K: 1999/221 sayılı GÖREVSİZLİK KARARININ KALDIRILMASINA, 20.11.2000 günü KESİN OLARAK OYBİRLİĞİ ile karar verildi.