);

Single Blog Title

This is a single blog caption

ASKERİ KİŞİNİN İŞLEDİĞİ SUÇ JANDARMANIN MÜLKİ GÖREVİ USULSÜZ SİLAH KULLANMAK YARALAMAK 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 456 ] 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 459 ] 2803 S. JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUNU [ Madde 7 ] 2803 S. JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUNU [ Madde

Ceza Bölümü 2003/11 E., 2003/11 K.

 

  • ASKERİ KİŞİNİN İŞLEDİĞİ SUÇ
  • JANDARMANIN MÜLKİ GÖREVİ
  • USULSÜZ SİLAH KULLANMAK
  • YARALAMAK
  • 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 456 ]
  • 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 459 ]
  • 2803 S. JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUNU [ Madde 7 ]
  • 2803 S. JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUNU [ Madde 15 ]

 

“İçtihat Metni”

OLAY: Çeşmeli/Erdemli İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı emrinde görevli sanık J.Er R.T.’nın, 15.11.1996 günü, ilçeye gelen bir bakanın yol güvenliğini sağlamak üzere bir kavşakta görevli olduğu sırada, kavşaktan izin almadan geçen yakınan M.U.’u arkasından iki el ateş etmesi sonucu yaraladığı ileri sürülerek, eylemine uyan Türk Ceza Kanunu’nun 456. maddesi, kararın içeriğinde usulsüz silah kullanmak şeklinde nitelenen eylemi için Türk Ceza Kanunu’nun 459. maddesi, yakınanı dövmek şeklinde nitelenen suçu için Türk Ceza Kanunu’nun 456. maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle Erdemli Kaymakamlığı İlçe Memurin Muhakemat Komisyonu’nun 3.4.1997 gün ve K: 1997- 2/3 ve 8.1.1998 gün ve K: 1998-2/02 sayılı kararları ile lüzumu muhakemesine karar verilmiştir.

ERDEMLİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ: 1.11.1999 gün ve E: 1999/477, K: 1999/418 sayıyla; yüklenen eylemin asker kişi sanığın idari görevi sırasında görevi ile ilgili olarak işlediği ileri sürüldüğüne göre, yargılama görevinin askeri yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, temyiz edilmeyen karar kesinleşerek, dava dosyası, 6. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi’ne gönderilmiştir.

6. KOLORDU KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ: 24.7.2001 gün ve E: 2001/1341, K: 2001/675 sayıyla; yüklenen eylemin, askeri suç olmadığı, askeri bir suça bağlı bulunmadığı, sanığın yargılama sırasında terhis edilmesiyle askeri mahkemede yargılanmasını gerektiren ilginin kesildiği ve yüklenen eylemin Jandarmanın idari görevleri ile ilgili olarak işlendiği ileri sürüldüğüne göre, sanığı yargılama görevinin adli yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, kararın temyiz edilmeyerek kesinleşmesi üzerine, dava dosyası, 6. Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı’nca, Mahkememize gönderilmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Ali HÜNER’in Başkanlığında, Üyeler; Cengiz ERDOĞAN, Refik DİZDAROĞLU, Keskin KAYLAN, Necmettin ÖZKAN, Mehmet KAPUSUZ, Ahmet ALKIŞ’ın katılımlarıyla yapılan 10.3.2003 günlü toplantısında, Raportör-Hakim G. Fatma BÜYÜKEREN’in, davanın çözümünde adli yargı yerinin görevli olduğu yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mustafa EKİNCİ ile Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcısı Erol DURSUN’un, davanın çözümünün adli yargı yerinin görev alanına girdiğine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

USULE İLİŞKİN İNCELEME:

Yapılan incelemede, usule ilişkin işlemlerde 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun’da belirtilen süre ve biçim yönünden bir eksiklik görülmemiştir. Adli ve askeri yargı yerleri arasında Yasa’nın 14. maddesinde öngörüldüğü biçimde olumsuz görev uyuşmazlığı doğmuştur. Esasa ilişkin inceleme yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

ESASA İLİŞKİN İNCELEME:

353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu Ve Yargılama Usulü Kanunu’nun “Askeri Mahkemelerin Görevleri” başlığı altında düzenlenen İkinci Bölümünde yer alan “Genel Görev” başlıklı 9. maddesinde; “Askeri Mahkemeler Kanunlarda aksi yazılı olmadıkça asker kişilerin askeri olan suçları ile bunların asker kişiler aleyhine veya askeri mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler” denilmektedir.

“Askeri suç” ise, öğretide ve uygulamada;

a) Unsurları ve cezalarının tamamı Askeri Ceza Kanunu’nda yazılı olan, başka bir anlatımla, Askeri Ceza Kanunu dışında hiçbir ceza yasası ile cezalandırılmayan suçlar,

b) Unsurları kısmen Askeri Ceza Kanunu’nda, kısmen diğer ceza yasalarında gösterilen suçlar,

c) Türk Ceza Kanunu’na atıf suretiyle askeri suç haline dönüştürülen suçlar, olmak üzere üç grupta mütalaa edilmektedir.

Sanık, Jandarma Personeli olduğuna göre, Jandarmanın hangi nitelikteki görevler ile görevlendirildiğine ilişkin yasal düzenlemenin göz önünde tutulması, suça konu olayın meydana geldiği sırada yerine getirilmekte olan görevinin ise, Yasa’da belirtilen görevlerden hangisine uygun olduğunun incelenmesi gerekmektedir.

2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev Ve Yetkileri Kanunu’nun 7. maddesinde, Jandarmanın sorumluluk alanlarında genel olarak görevleri:

a) Mülki görevleri;

Emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak, kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin dış korunmalarını yapmak,

b) Adli görevleri;

İşlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine getirmek,

c) Askeri görevleri;

Askeri kanun ve nizamların gereği görevlerle Genelkurmay Başkanlığı’nca verilen görevleri yapmak,

d) Diğer görevleri;

Yukarıda belirtilen görevler dışında kalan ve diğer kanun ve nizam hükümlerinin icrası ile bunlara dayalı emir ve kararlarla Jandarmaya verilen görevleri yapmak, şeklinde sayılmıştır.

Olumsuz görev uyuşmazlığına konu kamu davasında, J.Er sanık R.T.’nın, olay günü, yol emniyet devriyesi olarak, Devlet Büyüklerini Koruma Yönergesi hükümleri ve bu konuda verilmiş özel emirlere göre yol emniyet ve inzibatını sağlamakla görevli olduğu, bu görevin de Jandarmanın idari (mülki) görevleri arasında yer aldığı açıktır.

2803 sayılı Yasa’nın 15. maddesinde, Jandarma personelinin askeri görevleri dışında kalan görevleri sırasında işledikleri suçlar nedeniyle adli yargı yerinde yargılanacakları kuralı düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu durumda, asker kişi sanığın mülki görevleri sırasında işlediği ileri sürülen suç nedeniyle adli yargı yerinde yargılanması gerekir.

Açıklanan nedenlerle, sanık hakkında açılan kamu davasının adli yargı yerinde görülmesi ve Erdemli Asliye Ceza Mahkemesi’nin görevsizlik kararının kaldırılması gerekmektedir.

SONUÇ: Davanın çözümünde ADLİ YARGI yerinin görevli olduğuna, bu nedenle Erdemli Asliye Ceza Mahkemesi’nin 1.11.1999 günlü, E: 1999/477, K: 1999/418 sayılı GÖREVSİZLİK KARARININ KALDIRILMASINA, 10.3.2003 günü KESİN OLARAK OYBİRLİĞİ ile karar verildi.