);

Single Blog Title

This is a single blog caption

ASKER KIŞI SANIK HAKKINDA,353 SAYILI YASA’NIN 9. MADDESI KAPSAMINDA BULUNMAYAN “MEMURA AKTIF MUKAVEMET, MÜTECAVIZ SARHOŞLUK” SUÇLARI ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ KANUNU (353) Madde 9

Ceza Bölümü         2005/25 E.  ,  2005/33 K.

  • ASKER KIŞI SANIK HAKKINDA,353 SAYILI YASA’NIN 9. MADDESI KAPSAMINDA BULUNMAYAN “MEMURA AKTIF MUKAVEMET, MÜTECAVIZ SARHOŞLUK” SUÇLARI
  • ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ KANUNU (353) Madde 9

“İçtihat Metni”Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir.

            Davacı                       : K.H.

Yakınan                    : M.K.A.

Sanık                        : A.K.

O L A Y                      : 1. Ordu Aksaray Orduevi Müdürlüğü emrinde görevli sanık Ulş, Er A.K.’ın, izinde bulunduğu 17.8.2003 günü, Ortaca/Dalyan beldesinde barda meydana gelen ve kendisinin de karıştığı kavga olayının bildirilmesi üzerine, olay yerine gelen İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı emrinde görevli J. Üsçvş. M.K.A.’e yumruk ile vurduğu, doktor raporuna göre alkollü olduğu, böylece, memura aktif mukavemet, mütecaviz sarhoşluk suçlarını işlediği ileri sürülerek, eylemine uyan Türk Ceza Kanunu’nun 258/1, 572/1. maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 26.8.2003 gün ve E:2003/348, K:2003/178 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır.

ORTACA ASLİYE  CEZA MAHKEMESİ : 25.12.2003 gün ve E:2003/223, K:2003/360 sayıyla; sanığa yüklenen eylemin üste fiilen taarruz suçunu oluşturduğu nedeniyle yargılama görevinin askeri yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, temyiz edilmeyen karar kesinleşerek, dava dosyası, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Mahkemesi’ne gönderilmiştir.

Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Mahkemesi, sanığın askerlik hizmetini yaptığı birliği itibariyle yetkisizlik kararı vermiş, dava dosyası, 3. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi’ne gönderilmiştir.

3. KOLORDU KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ: 15.12.2004 gün ve E:2004/635, K:2004/546 sayıyla; olay günü arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için bara giden asker kişi sanığın, meydana gelen kavga olayında, olayın  bildirilmesi  nedeniyle  bara  gelen yakınan J. Üsçvş. M.K.A.’in  ve yanındaki askerlerin sivil giyimli olmaları, kendilerini tanıtmamaları nedeniyle, kavga etmekte olduğu karşı gruptan  bir  kişi  zannederek yakınana yumruk ile vurduğunun tüm dosya kapsamı ile sübuta erdiği, terhis edilmesiyle askeri mahkemede yargılanmasını gerektiren ilginin de kesildiği gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, kararın temyiz edilmeyerek kesinleşmesi üzerine, dava dosyası, 3. Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı’nca, Mahkememize gönderilmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Tülay TUĞCU’nun Başkanlığında, Üyeler; Süleyman ÖZCAN, Hamdi Yaver AKTAN, Muvaffak TATAR, Recep SÖZEN, Hasan DENGİZ, M. Sadık LİMAN’ın, katılımlarıyla yapılan 18.7.2005 günlü toplantısında;

I-İLK İNCELEME : Yapılan incelemede, usule ilişkin işlemlerde 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun’da belirtilen süre ve biçim yönünden bir eksiklik bulunmadığı, adli ve askeri yargı yerleri arasında Yasa’nın 14. maddesinde öngörüldüğü biçimde olumsuz görev uyuşmazlığı doğduğu anlaşıldığından, esasın  incelenmesine  oybirliği ile karar verildi.

II-ESASIN İNCELENMESİ :Raportör-Hakim G.Fatma BÜYÜKEREN’in, davanın çözü-münde adli yargı yerinin görevli olduğu yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ahmet BEŞİNCİ ile Askeri Yargıtay  Başsavcı  Yardımcısı Metin ULUKANLIGİL’in, davanın çözümünün adli yargı yerinin görev alanına girdiğine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu Ve Yargılama Usulü Kanunu’nun “Askeri Mahkemelerin Görevleri” başlığı altında düzenlenen İkinci Bölümünde yer alan “Genel Görev” başlıklı 9. maddesinde; “Askeri Mahkemeler Kanunlarda aksi yazılı olmadıkça asker kişilerin askeri olan suçları ile bunların asker kişiler aleyhine veya askeri mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler” denilmektedir.

“Askeri suç” ise, öğretide ve uygulamada;

a) Unsurları ve cezalarının tamamı Askeri Ceza Kanunu’nda yazılı olan, başka bir anlatımla, Askeri Ceza Kanunu dışında hiçbir ceza yasası ile cezalandırılmayan suçlar,

b) Unsurları kısmen Askeri Ceza Kanunu’nda kısmen diğer ceza yasalarında gösterilen suçlar,

c) Türk Ceza Kanunu’na atıf suretiyle askeri suç haline dönüştürülen suçlar, olmak üzere üç grupta mütalaa edilmektedir.

Olumsuz görev uyuşmazlığına konu kamu davasında, görevsizlik kararı veren adli yargı yerince sanığa yüklenen eylemin üste fiilen taarruz suçunu oluşturacağı gerekçesine yer verilmiş ise de, iddianame ve askeri yargı yerince verilen görevsizlik kararlarında belirlendiği üzere olay sırasında sivil giyimli olup, asker kişi olduğu bilinmeyen, kendisini tanıtmayan yakınana karşı işlendiği ileri sürülen eylem aktif mukavemet ve mütecaviz sarhoşluk suçlarından ibarettir. Bu suçların da askeri suç olmadıkları açıktır. Bu nedenle, sanığın terhis edilmiş olup olmamasının da yüklenen suçlar açısından bir önemi yoktur.

Açıklanan nedenlerle, yüklenen eylemin askeri suç olmaması, askeri bir suça bağlı bulunmaması, 353 sayılı Yasa’nın 9. maddesinde belirtilen diğer koşulların da oluşmaması nedeniyle  davanın adli yargı yerinde görülmesi ve Ortaca Asliye Ceza Mahkemesi’nin görevsizlik kararının kaldırılması gerekmektedir.

SONUÇ         : Davanın çözümünde ADLİ YARGI yerinin görevli olduğuna, bu nedenle Ortaca Asliye Ceza Mahkemesi’nin 25.12.2003 günlü ve E:2003/223, K:2003/360 sayılı GÖREVSİZLİK KARARININ KALDIRILMASINA, 18.7.2005 günü OYBİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi.