);

Single Blog Title

This is a single blog caption

ASKER KIŞI SANIK HAKKINDA “ASKERLIKTEN KURTULMAK IÇIN HILE YAPMAK” SUÇU ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ KANUNU (353) Madde 11

Ceza Bölümü         2002/50 E.  ,  2002/72 K.

  • ASKER KIŞI SANIK HAKKINDA “ASKERLIKTEN KURTULMAK IÇIN HILE YAPMAK” SUÇU
  • ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ KANUNU (353) Madde 11

“İçtihat Metni”Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir.

            Davacı          : K.H.

Yakınan       : M.S.B. B.A.Ş.B.

Sanık            : S.B.

O  L  A  Y       : Askerlik görevi ile yükümlü sivil kişi sanık S.B.’ın , 14.12.1990 günü, sevkinin yapıldığı Çorlu Askeri Hastanesince “askerliğe elverişli değildir” şeklinde düzenlenmiş bulunan sağlık kurulu raporunu, yükümlüsü bulunduğu Bayrampaşa Askerlik Şubesine ibraz ettiği, raporun askerlik şubesince Çorlu Askeri Hastanesinden sorulması üzerine sahte olduğunun anlaşıldığı, böylece resmi evrakta sahtekarlık suçunu işlediği ileri sürülerek, eylemine uyan Türk Ceza Kanunu’nun 342/1. maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle Eyüp Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 15.2.1999 gün ve E:1999/364, K:1999/70 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır.

EYÜP 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ : 31.5.2000 gün ve E:1999/50, K:2000/106 sayıyla; sanığın, sahte sağlık kurulu raporu düzenleyip kullandığı dosyadaki deliller ile anlaşılmış bulunduğundan, eylemin askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçunu oluşturacağı gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, temyiz edilmeyen karar kesinleşerek, dava dosyası, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Mahkemesi’ne gönderilmiştir.

KUZEY DENİZ SAHA KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ : 12.2.2002 gün ve E:2002/50, K:2002/69 sayıyla; sanığa yüklenen eylemin resmi evrakta sahtekarlık suçunu oluşturduğu, bu suçun askeri bir suç olmaması,askeri bir suça bağlı bulunmaması ve sanığın sivil kişi olması nedeniyle yargılama görevinin adli yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, kararın temyiz edilmeyerek kesinleşmesi üzerine, dava dosyası, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Savcılığı’nca, Mahkememize gönderilmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Ali HÜNER’in Başkanlığında, Üyeler; Cengiz ERDOĞAN, Refik DİZDAROĞLU, Keskin KAYLAN, Necmettin ÖZKAN, Recep SÖZEN, M. Sadık LİMAN’ın katılımlarıyla yapılan 30.12.2002 günlü toplantısında, Raportör-Hakim G. Fatma BÜYÜKEREN’ in, davanın çözümünde askeri yargı yerinin görevli olduğu yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mustafa EKİNCİ ile Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcısı Derya YAMAN’ın, davanın çözümünün askeri yargı yerinin görev alanına girdiğine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra  GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

USULE İLİŞKİN İNCELEME:

Yapılan incelemede, usule ilişkin işlemlerde 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun’da belirtilen süre ve biçim yönünden bir eksiklik görülmemiştir. Adli ve askeri yargı yerleri arasında Yasa’nın 14. maddesinde öngörüldüğü biçimde olumsuz görev uyuşmazlığı doğmuştur. Esasa ilişkin inceleme yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

ESASA İLİŞKİN İNCELEME:

353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu Ve Yargılama Usulü Kanunu’nun “Askeri Mahkemelerin Görevleri” başlığı altında düzenlenen İkinci Bölümünde yer alan “Genel Görev” başlıklı 9. maddesinde; “Askeri Mahkemeler Kanunlarda aksi yazılı olmadıkça asker kişilerin askeri olan suçları ile bunların asker kişiler aleyhine veya askeri mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler” denilmektedir.

“Askeri suç” ise, öğretide ve uygulamada;

a) Unsurları ve cezalarının tamamı Askeri Ceza Kanunu’nda yazılı olan, başka bir anlatımla, Askeri Ceza Kanunu dışında hiçbir ceza yasası ile cezalandırılmayan suçlar,

b) Unsurları kısmen Askeri Ceza Kanunu’nda kısmen diğer ceza yasalarında gösterilen suçlar,

c) Türk Ceza Kanunu’na atıf suretiyle askeri suç haline dönüştürülen suçlar, olmak üzere üç grupta mütalâa edilmektedir.

Dosya içinde bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesinden, Bayrampaşa İlçesi İdare Kurulunca, olay kısmında açıklanan “askerliğe elverişli değildir” şeklinde düzenlenen rapor gerekçe gösterilerek, sanığın askerlik hizmetinden çıkarılmasına, 19.3.1991 günü karar verildiği, sanığın, 3.5.2000 günü Askerlik Şubesi Başkanlığı’na bedelli askerlik yapmak istediğine dair dilekçe verdiği, 13 Temmuz -13 Ağustos 2000 tarihleri arasında bedelli askerlik yaparak terhis edildiği anlaşılmaktadır.

353 sayılı Yasa’nın “asker olmayan kişilerin askeri mahkemelerde yargılanmaları koşullarını” düzenleyen 11. maddesi (A) bendinde, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun “Askerlikten kurtulmak için hile yapanlar” başlığı altında düzenlenen 81. maddesinde yer alan suçun sivil kişiler tarafından işlenmesi halinde askeri mahkemelerde yargılanacakları hususu belirtilmektedir.

Olumsuz görev uyuşmazlığına konu kamu davasında; görevsizlik kararı veren askeri mahkemece sanığa yüklenen suçun “askeri suç” olmadığı gerekçesine yer verilmiş ise de; olay kısmında ve adli yargı yerince verilen görevsizlik kararında belirlendiği üzere, sahte olduğu tespit edilen sağlık kurulu raporunun, Askerlik Şubesine verilmekle (kullanılmış olmakla) sivil kişi sanığa  yüklenen eylemin “askerlikten kurtulmak için hile yapmak” suçunu oluşturacağı anlaşılmaktadır.

Bu durumda; 353 sayılı Yasa’nın 11. maddesi hükmü uyarınca davanın çözümü askeri yargı yerine aittir.

Açıklanan nedenlerle, davanın askeri yargı yerinde görülmesi ve Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nin görevsizlik kararının kaldırılması gerekmektedir.

SONUÇ         : Davanın çözümünde aSKERİ yargı yerinin görevli olduğuna, bu nedenle Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nin 12.2.2002  günlü, E:2002/50, K:2002/69 sayılı görevsizlik KARARININ kaldırılmasına, 30.12.2002 günü KESİN OLARAK OYBİRLİĞİ ile karar verildi.