);

Single Blog Title

This is a single blog caption

ASKER KIŞI SANIK HAKKINDA, ASKERI SUÇ OLMAYAN, ASKER KIŞIYE KARŞI VEYA ASKERI MAHALDE YAHUT ASKERLIK HIZMET VE GÖREVLERI ILE ILGILI OLARAK IŞLENDIĞI DE ILERI SÜRÜLMEYEN “IRZA GEÇMEYE EKSIK TEŞEBBÜS YA DA SILAHLA ŞARTLI TEHDIT” SUÇLARI TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) (765) Madde 188

Ceza Bölümü         2001/64 E.  ,  2001/60 K.

  • ASKER KIŞI SANIK HAKKINDA, ASKERI SUÇ OLMAYAN, ASKER KIŞIYE KARŞI VEYA ASKERI MAHALDE YAHUT ASKERLIK HIZMET VE GÖREVLERI ILE ILGILI OLARAK IŞLENDIĞI DE ILERI SÜRÜLMEYEN “IRZA GEÇMEYE EKSIK TEŞEBBÜS YA DA SILAHLA ŞARTLI TEHDIT” SUÇLARI
  • TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) (765) Madde 188

“İçtihat Metni”Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir.

            Davacı          : K.H.

Yakınan        : M.T.

Mağdur          : O.T.

Sanık              : B.G.

O L A Y          : Uzunköprü/Edirne 1. Mknz. P. Tb. 3. Mknz. P. Bl. Komutanlığı emrinde görevli sanık P. Er B.G.’ün, izinde bulunduğu 13.4.1996 günü, mağdur O.T.’i bıçakla tehdit ederek ırzına geçmek üzere bir inşaatın üst katına çıkardığı, ancak gerek mağdurun karşı koyması ve gerekse etraftan gelenlerin müdahalesiyle henüz ırza geçmek için icrai hareketlere başlayamadan yakalandığı, böylece, silahla şartlı tehdit suçunu işlediği ileri sürülerek, eylemine uyan Türk Ceza Kanunu’nun 188/3. maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 17.4.1996 gün ve E:1996/2026, K: 1996/1276 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır.

Kadıköy 4. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığa yüklenen eylemin zorla ırza geçmeye eksik teşebbüs suçunu oluşturduğu ve sanığın Türk Ceza Kanunu’nun 414/2, 61. maddeleri uyarınca cezalandırılması gerektiği gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, dava dosyası, Kadıköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmiştir.

KADIKÖY 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ: 29.9.1997 gün ve E: 1997/267, K:1997/187 sayıyla; asker kişi sanığın, yüklenen askeri suç nedeniyle askeri yargı yerinde yargılanması gerektiği gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, temyiz edilmeyen karar kesinleşerek, dava dosyası, 3. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi’ne gönderilmiştir.

3. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi, sanığın askerlik görevini yaptığı birliği itibariyle yetkisizlik kararı vermiş, dava dosyası, 2. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi’ne gönderilmiştir.

2. KOLORDU KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ: 21.6.2000 gün ve E:2000/174, K:2000/496 sayıyla; 26.5.2000 tarihinde yürürlüğe giren 26.3.2000 gün ve 24001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4551 sayılı Yasa’nın, 38. maddesi ile Askeri Ceza Kanunu’nun 152. maddesi yürürlükten kaldırıldığından, sanığa yüklenen suçun askeri suç olma niteliği ortadan kalkmış olup, asker kişiye karşı, askeri mahalde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işlendiğinin de ileri sürülmediği gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, kararın temyiz edilmeyerek kesinleşmesi üzerine, dava dosyası, 2. Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı’nca, Mahkememize gönderilmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Ali HÜNER’in Başkanlığında, Üyeler; Cengiz ERDOĞAN, Refik DİZDAROĞLU, Keskin KAYLAN, Necmettin ÖZKAN, Recep SÖZEN, Ahmet ALKIŞ’ ın  katılımlarıyla yapılan 11.6.2001 günlü toplantısında, Raportör-Hakim G. Fatma BÜYÜKEREN’ in, davanın çözümünde adli yargı yerinin görevli olduğu yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mustafa EKİNCİ ile Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcısı Cemil KAYILIOĞLU’nun, davanın çözümünün adli yargının görev alanına girdiğine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

USULE İLİŞKİN İNCELEME :

Yapılan incelemede, usule ilişkin işlemlerde 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun’da belirtilen süre ve biçim yönünden bir eksiklik görülmemiştir. Adli ve askeri yargı yerleri arasında Yasa’nın 14. maddesinde öngörüldüğü biçimde olumsuz görev uyuşmazlığı doğmuştur. Esasa ilişkin inceleme yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

ESASA İLİŞKİN İNCELEME:

353 Sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu Ve Yargılama Usulü Kanunu’nun “Askeri Mahkemelerin Görevleri” başlığı altında düzenlenen İkinci Bölümünde yer alan “Genel Görev” başlıklı 9. maddesinde; “Askeri Mahkemeler Kanunlarda aksi yazılı olmadıkça asker kişilerin askeri olan suçları ile bunların asker kişiler aleyhine veya askeri mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler” denilmektedir.

“Askeri suç” ise, öğretide ve uygulamada;

a) Unsurları ve cezalarının tamamı Askeri Ceza Kanunu’nda yazılı olan, başka bir anlatımla, Askeri Ceza Kanunu dışında hiçbir ceza yasası ile cezalandırılmayan suçlar,

b) Unsurları kısmen Askeri Ceza Kanunu’nda, kısmen diğer ceza yasalarında gösterilen suçlar,

c) Türk Ceza Kanunu’na atıf suretiyle askeri suç haline dönüştürülen suçlar, olmak üzere üç grupta mütalâa edilmektedir.

Olumsuz görev uyuşmazlığına konu kamu davasında görevsizlik kararı veren adli yargı yerince, sanığın yüklenen suçu işlediği ileri sürülen günde asker kişi olması ve yüklenen suçun da “askeri suç” olduğu gerekçesine yer verilmiş ise de, 26.5.2000 tarihinde yürürlüğe giren 26.3.2000 gün ve 24001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 4551 sayılı Yasa’nın 38. maddesi ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun, 152. maddesi yürürlükten kaldırılmış olduğundan sanığa yüklenen “ırza geçme” suçunun “askeri suç” niteliği ortadan kalkmıştır. Unsurları ve cezaları Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen silahla şartlı tehdit suçunun askeri suç olmadığı  da açıktır.

Açıklanan nedenlerle, sanığa yüklenen eylem, ister görevsizlik kararlarında nitelendirildiği gibi ırza geçmeye eksik teşebbüs suçunu oluştursun, isterse iddianamede belirtildiği gibi silahla şartlı tehdit suçunu oluştursun, her iki suç da,  askeri suç olmadığından, asker kişiye karşı veya askeri mahalde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işlendiği de ileri sürülmediğinden, açılan kamu davasının adli yargı yerinde çözümlenmesi ve Kadıköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin görevsizlik kararının kaldırılması gerekmektedir.

SONUÇ: Anlaşmazlığın niteliğine göre, davanın çözümünde adli yargı yerinin görevli olduğuna, bu nedenle Kadıköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 29.9.1997 günlü, E:1997/267, K:1997/187 sayılı görevsizlik kararının kaldırılmasına, 11.6.2001 günü kesin olarak oybirliği ile karar verildi.