);

Single Blog Title

This is a single blog caption

Ceza Bölümü         2001/157 E.  ,  2001/157 K.

  • 2247 SAYILI YASA’NIN 1 VE 14. MADDESINDE BELIRTILEN KOŞULLAR OLUŞMADIĞINDAN,BAŞVURU RED
  • UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA KANUN (2247) Madde 27

“İçtihat Metni”Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir.

Davacı           : K.H.

Sanık             : L.Y.

OLAY             : Erzincan İl J. K. Krh. ve Srv. Bl. Komutanlığı emrinde görevli  J.Er iken 28.11.1993 günü terhis edilen L.Y. ‘ın, 4.9.1998 günü, işyerinde yapılan aramada değişik çap ve marka 49 adet dolu fişek bulunduğu, sanığın beyanlarından bu mermileri askerlik görevini yaptığı sırada operasyona katılan arkadaşlarından hatıra olarak saklamak maksadıyla aldığının anlaşıldığı, böylece, askeri eşyayı gizlemek suçunu işlediği ileri sürülerek, eylemine uyan Askeri Ceza Kanunu’nun 131/1, 2. maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle 3. Ordu Komutanlığı Askeri Savcılığı’nın 17.11.1999 gün ve E:1999/878, K:1999/224 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır.

3. ORDU KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ : 25.7.2001 gün ve E:2001/33, K:2001/143 sayıyla; suç günü sivil kişi olan sanığı,  Askeri Ceza Kanunu’nun 192. ve 353 sayılı Yasa’nın 11. maddeleri uyarınca yargılama görevinin adli yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, temyiz edilmeyen karar kesinleşerek, dava dosyası, Düzce 1. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmiştir.

DÜZCE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ : 24.10.2001 gün ve E:2001/643, K:2001/788 sayıyla; sanığın asker kişi olduğu sırada askeri eşyayı gizlemek suçunu işlediği, bu nedenle, yargılama görevinin  askeri  yargı yerine  ait  olduğu  gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, dava dosyası, kendisine gelmekle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Mahkememize gönderilmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Ali HÜNER’in Başkanlığında, Üyeler; Cengiz ERDOĞAN, Refik DİZDAROĞLU, Keskin KAYLAN, Necmettin ÖZKAN, Tamer KORKMAZ, M. Sadık LİMAN’ın katılımlarıyla yapılan 24.12.2001 günlü toplantısında, Raportör-Hakim G. Fatma BÜYÜKEREN’ in, başvurunun reddi yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mustafa EKİNCİ ile Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcısı İrfan YILMAZLAR’ın, başvurunun reddine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

USULE İLİŞKİN İNCELEME:

Dosyanın incelenmesinde, adli yargı yerince, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu verilen görevsizlik kararının, sanık L.Y. ‘a  tebliğ edilmediği anlaşılmıştır.

Uyuşmazlığın incelenebilmesi için, 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun’un 1 ve 14. maddeleri uyarınca, yargı yerlerince verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması gerekmektedir. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu’nun 9.12.1931 gün ve E:1931/12, K:1931/48 sayılı kararında da belirtildiği gibi yargı yolunu değiştirmeye yönelik görevsizlik kararlarının temyize tabi oldukları kuşkusuzdur. Böylece, sanığa  tebliğ edilmeyen görevsizlik kararının kesinleşmesinden söz edilmesine olanak yoktur.

Açıklanan nedenlerle, Düzce 1.Asliye Ceza Mahkemesi’nce verilen görevsizlik kararının kesinleşmemiş olması nedeniyle, 2247 sayılı Yasa’nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından, aynı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan başvurunun reddine karar verilmesi gerekmektedir.

SONUÇ : 2247 sayılı Yasa’nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından aynı Yasa’nın 27.maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan BAŞVURUNUN REDDİNE, 24.12.2001 günü  KESİN OLARAK OYBİRLİĞİ ile karar verildi.