);

Single Blog Title

This is a single blog caption

353 S. ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ K… [ Madde 9 ] 353 S. ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ K… [ Madde 11 ] 353 S. ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ K… [ Madde 192 ] 2247 S. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAK… [ Madde 14 ]

Ceza Bölümü 2006/15 E., 2006/13 K.

 

  • OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI
  • 353 S. ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ K… [ Madde 9 ]
  • 353 S. ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ K… [ Madde 11 ]
  • 353 S. ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ K… [ Madde 192 ]
  • 2247 S. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAK… [ Madde 14 ]

 

“İçtihat Metni”

O L A Y: Sivil kişi sanık Sabri Aras’ın, 1.1.2005 günü, 90-100 litre kadar motorini, Aralık İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına ait depodan çalan, aynı Komutanlık emrinde görevli J. Komd. Onb. Ahmet Çomak, J. Er Doğan Erdoğan ve J. Er Zekeriya Aşkın’dan, yiyecek ve rakı karşılığı satın aldığı, böylece, çalıntı askeri malzemeyi bilerek satın almak suçunu işlediği ileri sürülerek, eylemine uyan Askeri Ceza Kanunu’nun 131/1. maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tarihsiz, E:2005/2004, K:2004/16 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır.

IĞDIR AĞIR CEZA MAHKEMESİ : 28.2.2005 gün ve E:2005/25, K:2005/34 sayıyla; yüklenen eylemin Askeri Ceza Kanunu’nda düzenlenen bir suçu oluşturduğu, sanığın diğer asker kişi sanıkların eylemlerine iştirak ettiği, bu nedenle, 353 sayılı Yasa’nın 12. maddesi uyarınca yargılama görevinin askeri yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, temyiz edilmeyen karar kesinleşerek, dava dosyası, 12. Mekanize PiyadeTugay Komutanlığı Askeri Mahkemesi’ne gönderilmiştir.

12.MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ: 16.11.2005 gün ve E:2005/842, K:2005/677 sayıyla; sanığa yüklenen eylemin, asker kişi sanıkların işlemiş oldukları askeri malzemeyi çalmak ve satmak suçundan ayrı bir suç olduğu, bu suçun Askeri Ceza Kanunu’nun 192. maddesi uyarınca sivil şahıslar tarafından işlenmesi halinde yargılama görevinin adli yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, kararın temyiz edilmeyerek kesinleşmesi üzerine, dava dosyası, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Askeri Savcılığı’nca, Mahkememize gönderilmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Ahmet AKYALÇIN’ın Başkanlığında, Üyeler; İhsan AKÇİN, Hamdi Yaver AKTAN, Muvaffak TATAR, Recep SÖZEN, Hasan DENGİZ, M.Sadık LİMAN’ın, katılımlarıyla yapılan 5.6.2006 günlü toplantısında;

I-İLK İNCELEME : Yapılan incelemede, usule ilişkin işlemlerde 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun’da belirtilen süre ve biçim yönünden bir eksiklik bulunmadığı, adli ve askeri yargı yerleri arasında Yasa’nın 14. maddesinde öngörüldüğü biçimde olumsuz görev uyuşmazlığı doğduğu anlaşıldığından, esasın incelenmesine oybirliği ile karar verildi.

II-ESASIN İNCELENMESİ :Raportör-Hakim G.Fatma BÜYÜKEREN’in, davanın çözümünde adli yargı yerinin görevli olduğu yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ahmet BEŞİNCİ’nin adli yargı, Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcısı Müjdat TUNA’nın, davanın çözümünün adli yargı yerinin görev alanına girdiğine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu Ve Yargılama Usulü Kanunu’nun “Askeri Mahkemelerin Görevleri” başlığı altında düzenlenen İkinci Bölümünde yer alan “Genel Görev” başlıklı 9. maddesinde; “Askeri Mahkemeler Kanunlarda aksi yazılı olmadıkça asker kişilerin askeri olan suçları ile bunların asker kişiler aleyhine veya askeri mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler” denilmektedir.

“Askeri suç” ise, öğretide ve uygulamada;

a) Unsurları ve cezalarının tamamı Askeri Ceza Kanunu’nda yazılı olan, başka bir anlatımla, Askeri Ceza Kanunu dışında hiçbir ceza yasası ile cezalandırılmayan suçlar,

b) Unsurları kısmen Askeri Ceza Kanunu’nda, kısmen diğer ceza yasalarında gösterilen suçlar,

c) Türk Ceza Kanunu’na atıf suretiyle askeri suç haline dönüştürülen suçlar, olmak üzere üç grupta mütalâa edilmektedir.

Dosyanın incelenmesinden, asker kişi sanıklar hakkında askeri savcılıkça, askeri eşyayı çalmak suçu nedeniyle askeri mahkemeye kamu davası açıldığı, mahkemece, her üç sanığın aralarında anlaşarak ve ortaklaşa hareket ederek askeri malzeme olan 90 litre mazotu çaldıklarının sübuta erdiği açıklanarak, sanıkların Askeri Ceza Kanunu’nun 131/1. maddesi uyarınca cezalandırılmalarına karar verildiği anlaşılmıştır.

Olumsuz görev uyuşmazlığına konu kamu davasında, adli yargı yerince verilen görevsizlik kararında, sanığa yüklenen eylemin, asker kişi sanıklar ile müştereken işlendiği gerekçesine yer verilmiş ise de, asker kişi sanıklara yüklenen eylemin, askeri malzeme çalmak ve satmak , sanık Sabri Aras’a yüklenen eylemin ise çalıntı askeri malzemeyi bilerek satın almak suçu olup, yüklenen eylemler iki ayrı suçu oluşturmaktadır.

Sanığın sivil kişi olması nedeniyle 353 sayılı Yasa’nın, asker olmayan (sivil) kişilerin askeri mahkemelerde yargılanma koşullarını belirleyen 11. maddesi ile benzer düzenlemenin yer aldığı 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun EK.6. maddesi yönünden değerlendirilme yapılması gerekmektedir. Sanığa yüklenen suçun, 353 sayılı Yasa’nın 11 ve Askeri Ceza Kanunu’nun Ek. 6. maddelerinde yer almadığı anlaşılmaktadır.

Askeri Ceza Kanunu’nun “Eşyayı ve malları çalan, satan, rehine veren ve alanlar” başlığı altında düzenlenen 131. maddesinde, “Askerî bir hizmet yaparken veya vazifeyi suiistimal ederek bir hizmet veya vazifeden ötürü tevdi veya emanet edilmiş olan para veya kıymeti ne olursa olsun bir eşyayı yahut kendisine tevdi veya emanet edilmiş olsa bile her türlü askerî erzak, eşya ve hayvanları çalanlar veya zimmetine geçirenler, yahut ihtilâs edenler veya satanlar, yahut rehine verenler ve bunları bilerek satın alanlar veya rehin kabul edenler veya gizliyenler beş seneye kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılırlar”; 192. maddesinde de, “Askeri Ceza Kanunun 75, 29 uncu maddeleri ile 78 inci maddesinin C fıkrasının iki numarasında ve askeri eşyayı satın almak, rehin olarak kabul etmek ve gizlemek fillerine dair 131 inci maddede yazılı suçlar askeri mahkemeler tabi olmıyan siviller tarafından yapılırsa umumi mahkemeler bu kanun hükümlerini tatbik ederler” denilmiştir.

Açıklanan nedenlerle, sanığa yüklenen “çalıntı askeri malzemeyi bilerek satın almak” suçunun 353 sayılı Yasa’nın 11 ve benzer düzenlemenin yer aldığı Askeri Ceza Kanunu’nun Ek-6. maddesi kapsamında bulunmaması ve aynı Yasa’nın 192. maddesi hükmü uyarınca davanın adli yargı yerinde görülmesi ve Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi’nin görevsizlik kararının kaldırılması gerekmiştir.

SONUÇ : Davanın çözümünde ADLİ YARGI yerinin görevli olduğuna, bu nedenle Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi’nin 28.2.2005 gün ve E:2005/25, K:2005/34 sayılı GÖREVSİZLİK KARARININ KALDIRILMASINA, 5.6.2006 gününde OYBİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi.