);

Single Blog Title

This is a single blog caption

1580 S. BELEDİYE KANUNU (MÜLGA) [ Madde 15 ] 1608 S. UMURU BELEDİYEYE MÜTEALLİK AHKAMI CEZAİYE HAKKI… [ Madde 5 ] 2247 S. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAK… [ Madde 14 ] 3194 S. İMAR KANUNU [ Madde 42 ]

Ceza Bölümü 1987/85 E., 1987/88 K.

 

  • 1580 S. BELEDİYE KANUNU (MÜLGA) [ Madde 15 ]
  • 1608 S. UMURU BELEDİYEYE MÜTEALLİK AHKAMI CEZAİYE HAKKI… [ Madde 5 ]
  • 2247 S. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAK… [ Madde 14 ]
  • 3194 S. İMAR KANUNU [ Madde 42 ]

 

“İçtihat Metni”

OLAY : Kırıkkale İlçesi Yuva Mahallesi, 1953 parselde kaçak olarak iki katlı bina yaptırdığından bahisle, 3194 sayılı İmar Kanunu`

`nun 42. maddesi uyarınca davacıya 25.000.000 lira para cezası uygulanmasına Kırıkkale Belediye Encümenince 27.1.1986 gününde, 315 sayı ile; karar verilmiştir.

Davacı; anılan para cezasına itirazla mezkur kararın iptalini Kırıkkale Sulh Ceza Mahkemesi`

`nden talep etmiştir.

Kırıkkale Sulh Ceza Mahkemesi; 6.2.1986 gününde, 1986/32 müt. sayı ile; Belediye Encümeni Kararının, 3194 sayılı İmar Kanunu`

`nun 42. maddesine göre verildiği, olayda 1608 sayılı Kanunun uygulama yeri bulunmadığı, encümen kararının İdari kaza yoluna tabi olduğu, bu itibarla 1608 sayılı Yasa`

`nın 5. ve 1580 sayılı Yasanın 15. maddesine göre mahkemelerinin görevsiz bulunduğu gerekçesiyle itirazın usül noktasından reddine karar vermiştir.

Davacının bu kez aynı istemle Ankara 4 Nolu Vergi Mahkemesine açtığı dava adı geçen mahkemece, 15.7.1986 gününde, 1986/103-766 sayı ile; davanın görüm ve çözümü vergi mahkemesine ait olmayıp, idare mahkemesine ait olduğu cihetle davanın görev yönünden reddine karar vermiş ve dava dosyasını görevli ve yetkili Ankara İdare Mahkemesine göndermiştir.

Ankara 2 Nolu İdare Mahkemesi; 17.7.1986 gününde, 1986/695-655 sayı ile; 3194 sayılı Kanun`

`un 42. maddesine göre verilen para cezalarının karşı, cezanın tebliğinden itibaren 7 gün içinde sulh ceza mahkemesine itiraz edilebileceğinin öngörüldüğü, bu nedenle ihtilafın görüm ve çözümünün adli yargının görevine girdiği gerekçesiyle davanın görev yönünden reddine karar vermiştir. Anılan kararın temyizi üzerine Danıştay 6. Dairesi; 6.5.1987 gününde, 1986/1252, 1987/495 sayı ile; görevsizlik kararını onamış ve anılan karar bu suretle kesinleşmiştir.

Davacı; 12.8.1987 günlü dilekçe ile adli ve idari yargı yerlerinin verdikleri görevsizlik kararları ile görev uyuşmazlığı oluştuğundan anılan uyuşmazlığın çözümünü istemiş ve dosya Ankara 2 Nolu İdare Mahkemesince Uyuşmazlık Mahkemesi`

`ne gönderilmiştir.

Böylece, adli ve idari yargı yerlerince verilen görevsizlik kararları nedeniyle 2247 sayılı Kanunun 14. maddesinde belirlenen olumsuz görev uyuşmazlığı oluşmuştur.

İNCELEME VE GEREKÇE: Türk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümü, Selahattin Metin`

`in Başkanlığı`

`nda, Mebrure Gözdemir, Adnan Hamzaoğulları, Casim Yılmaz, Dr.Önder Ayhan, Ersin Eserol ve Duran Dinçer`

`in katılmaları ile yaptığı, 19.10.1987 günlü toplantıda, geçici raportör Danıştay Tetkik Hakimi M. İlhan Dinç`

`in raporu ile dosyadaki belgeler okunduktan; toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı yerine katılan Yardımcı Bekir Mavioğlu ile Danıştay Başsavcısı yerine katılan Yardımcı Güngör Demirkan`

`ın Adli Yargı yerinin görevli olduğu yolundaki sözlü açıklamaları dinlendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, ruhsatsız yapı yapılması nedeniyle 3194 sayılı Yasa`

`nın 42. maddesi uyarınca 25.000.000 lira para cezası alınmasına ilişkin 27.1.1986 günlü, 315 sayılı Belediye Encümeni Kararının iptali istemine ilişkin olup, görev uyuşmazlığı; bu davada adli veya idari yargı mercilerinden hangisinin görevli olacağı hususundan kaynaklanmaktadır.

Dava konusu Belediye Encümeni Kararının incelenmesinden; anılan kararın, 3194 sayılı İmar Kanunu`

`nun 42. maddesine görev verildiği anlaşılmaktadır.

3194 sayılı İmar Kanunu`

`nun 42. maddesinde; ruhsat alınmadan veya ruhsat ve eklerin veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine 500.000 TL. den 25.000.000 liraya kadar para cezası verileceği, bu cezalara karşı cezanın tebliğinden itibaren 7 gün içinde sulh ceza mahkemesine itiraz edilebileceği hükme bağlanmıştır.

Anılan maddenin açık hükmüne göre, belediye encümeninin 3194 sayılı Yasanın 42. maddesine göre verdiği para cezası kararına itiraz üzerine, bu itirazın incelenme yeri sulh ceza mahkemeleri olmaktadır.

Açıklanan nedenlerle davada adli yargı yeri görevli bulunduğundan Kırıkkale Sulh Ceza Mahkemesinin 6.2.1986 günlü, 1986/32 Müt. sayılı görevsizlik kararının kaldırılmasına karar verilmelidir.

SONUÇ : Anlaşmazlığın niteliğine göre Adli Yargı yerinde çözülmesi gerektiğine, bu nedenle Kırıkkale Sulh Ceza Mahkemesi`

`nin 6.2.1986 günlü, 1986/32 Müt. sayılı görevsizlik kararının kaldırılmasına, 19.10.1987 gününde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.